skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

26-10-2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ww. ustawy i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w dniu 05.08.2020 r. wszczęto na wniosek firmy EKOTECH Inżynieria Popiołów Sp. z o.o., ul. Gen. Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych na części działki o numerze ewidencyjnym 89/43 obręb Pątnów przy ul. Kazimierskiej w Koninie.

Informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konina. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin pok. 218 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 30 dni tj. od dnia 26.10.2020 r. do dnia 25.11.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail: elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono w miejscu realizacji planowanej inwestycji.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska




Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-10-26
Data udostępnienia: 2020-10-26 07:33:39
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-26 07:33:39
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8176547
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,