skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-11-2020 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.16.2020 z dnia 02.11.2020 r., którego treść podaje się poniżej.

           Doręczenie pisma uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 04.11.2020 r. do dnia 18.11.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 w pokoju 218 w godzinach od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać    w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pokój 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta, plac Wolności 1, 62-500 Konin w godzinach 730 do 1530, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Anna Kaszkowiak-Sypniewska

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

           

 


OŚ.6220.16.2020                                                                                                                              Konin, dnia 02.11.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuję, iż sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie, nie zostanie załatwiona w  ustawowym terminie z powodu trwającego postępowania wyjaśniającego. W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień  02.12.2020 r.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Anna Kaszkowiak-Sypniewska

Zastępca Kierownika

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko    (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek nr: 300, 292/3, 297/8, 292/4, 299, 295/2, 290/4, 297/1, 292/7, 290/3, 296/2, 295/1, 297/6, 292/5, 294/1, 286/16, 294/2, 296/1 obręb Maliniec  w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Anna Kaszkowiak-Sypniewska
Data wytworzenia: 2020-11-04
Data udostępnienia: 2020-11-04 07:04:54
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-04 07:04:54
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8176192
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,