Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-09-2009 r.
Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa instalacji do odzysku odpadów - produkcji paliw alternatywnych przy ul. Przemysłowej 153A

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek AGRO - OILS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 152A 62-510 Konin dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa instalacji do odzysku odpadów- produkcji paliw alternatywnych przy ul. Przemysłowej 153A w Koninie, na działkach nr 1426/6 i 1432/6 obręb Maliniec. Jednocześnie informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest prezydent miasta. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2 pok. 103, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 22 września 2009 r. do dnia 13 października 2009 r. , w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103, od poniedziałku do piątku godz. od 7.30 do 15.30 oraz na adres e-mail: mmalinska@konet.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do zasięgnięcia opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Koninie.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62- 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-09-22
Data udostępnienia: 2009-09-22 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983446
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,