Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

13-11-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza w Koninie

Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 09.11.2009 r. (data uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PPBH PROMARK – BIS ul. Łokietka 3 62-502 Konin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza w Koninie dla Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych 364/2, 365/2, 366/3, 367/3, 368/3, 370/3, 373/3, 375, 376, 380, 381, 382, 383/4, 385, 383/2, 384/2, 389/1, 391/2, 393/1, 395, 398/2, 399/2, 403, 408, 409/2, 410/2, 416/2, 241/3, 417, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 429, 430 w Koninie, obręb Niesłusz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip/. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-11-13
Data udostępnienia: 2009-11-13 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983464
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,