Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

07-12-2009 r.
Ocena oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulicy Solskiego

Na podstawie art. 3 pkt. 11, art. 39, art. 40, 41, 42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2008r, Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamiam o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulicy Solskiego.

Zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: uwagi_do_mpzp@konet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, do Prezydenta Miasta Konina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od momentu ukazania się ogłoszenia, tj. do 29 grudnia 2009 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce składania wniosków i uwag: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Prezydent rozpatrzy złożone wnioski, uwagi i dołączy do dokumentów uzasadnienia zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-12-07
Data udostępnienia: 2009-12-07 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983462
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,