Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

10-12-2009 r.
Orzeczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulicy Witkiewicza

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6, art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2, art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia
09.11.2009 r.

ORZEKAM

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulicy Witkiewicza na działkach nr 364/2, 365/2, 366/3, 367/3, 368/3, 370/3, 373/3, 375, 376, 380, 381, 382, 383/4, 385, 383/2, 384/2, 389/1, 391/2, 393/1, 395, 398/2, 399/2, 403, 408, 409/2, 410/2, 416/2, 241/3, 417, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 429, 430 w Koninie, obręb Niesłusz.

UZASADNIENIE

PPBH PROMARK – BIS ul. Łokietka 3 62-502 Konin zwrócił się wnioskiem z dnia 05.11.2009 r. (09.11.2009 r. data wpływu wniosku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza na działkach nr 364/2, 365/2, 366/3, 367/3, 368/3, 370/3, 373/3, 375, 376, 380, 381, 382, 383/4, 385, 383/2, 384/2, 389/1, 391/2, 393/1, 395, 398/2, 399/2, 403, 408, 409/2, 410/2, 416/2, 241/3, 417, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 429, 430 w Koninie, obręb Niesłusz dla Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3,4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.7624-45/09 z dnia 12.11.2009 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON-NS-72/2/1-123/09 z dnia 27.11.2009 r. (03.12.2009 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, orzekając że po przeanalizowaniu przedłożonych przy wniosku informacji, biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Stosownie do załącznika do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia22 czerwca 2001r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. z 2001 r. Nr 20 poz. 325) miasto Konin jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu, a w związku z tym organem właściwym do wydania opinii oraz uzgodnienia jest Prezydent Miasta Konina, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym i opiniującym. Prezydent Miasta Konina rozpatrzył sprawę pod kątem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o art. 63 ust. 1 w/w ustawy. Planowana inwestycja zakresem swoim obejmuje wykonanie ulicy Witkiewicza o długości 695 m oraz powierzchni jezdni wynoszącej 3966,0 m2, powierzchni zjazdów 540,0 m2, powierzchni chodnika 2627,0 m2. Budowa obejmuje pełen zakres robót drogowych wraz z budową kolektora deszczowego i oświetlenia. Kolektor deszczowy w projektowanej ulicy o długości 600 m i średnicy od Ø 200 do Ø 300. Kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięcia dotyczyć będzie przede wszystkim hałasu pochodzącego z budowy drogi, pracy maszyn. Oddziaływania te będą trwały tylko podczas budowy drogi. Nie przewiduje się występowania innych uciążliwości. Teren na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia nie znajduje się na terenach wodno- błotnych, leśnych, na terenach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Inwestycja nie będzie realizowana na obszarze Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty, który został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanej inwestycji na ludzi i środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejszej postanowienie nie służy zażalenie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-12-10
Data udostępnienia: 2009-12-10 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983454
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,