Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

14-12-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap i odprowadzenie nadmiaru wód do rowu melioracyjnego administrowanego przez Miasto Konin przy ulicy Przydziałki na wniosek Miasta Konin Plac Wolności 1, 62-500 Konin.
Na podstawie art. 127 ust.9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.)

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych 1425, 1426, 1586, 1587, 923/2, 1437, 919/2, 914/6, 1434, 1435,1436, 922/2, 920/2, 921/3, 921/4, 929/2, 933/2 931/2, 935/2, 938/2, 918/2 w Koninie, obręb Przydziałki. Oddziaływanie na w/w działki będzie krótkotrwałe – na czas wykonywanych prac budowlanych.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip/. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje, że przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w sprawie w/w pozwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105. Ogłoszenie po upływie 14 dni od wywieszenia uznaje się jako doręczenie pisma dotyczącego w/w pozwolenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-12-14
Data udostępnienia: 2009-12-14 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983461
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,