Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

10-01-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Przemysława Patrusia, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, z dnia 01.12.2010 r., który został uzupełniony pismem znak TRASAL/039/235/2010 z dnia 20.12.2010 r. (data wpływu uzupełnionego wniosku 03.01.2011 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Stronami są właściciele działek o numerach 249/5, 249/6 obręb Czarków, 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip/. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Stosownie do art. 64 ust. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-01-10
Data udostępnienia: 2011-01-10 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301207
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,