Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

31-01-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie (modernizacji) instalacji termicznego przekształcania odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11

Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o weryfikacji raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie (modernizacji) instalacji termicznego przekształcania odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11 na działkach o nr ewidencyjnych: 114/2 i 114/3 obręb Maliniec w Koninie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosła uwagi do złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 31.01.2011 r. do 14.02.2011 r.

Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30) a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Prezydent Konina jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-01-31
Data udostępnienia: 2011-01-31 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5915537
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,