Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

03-03-2011 r.
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 01.12.2010 r.

ORZEKAM

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka.

UZASADNIENIE

Pan Przemysław Patruś Krasne 783J 35-007 Krasne działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina zwrócił się wnioskiem z dnia 01.12.2010 r. (03.12.2010 r. data wpływu) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka. Pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 15.12.2010 r. zwrócono się do wnioskodawcy o usunięcie braków w przedłożonym wniosku, zastrzegając, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Pismem znak TRASAL/039/235/2010 z dnia 20.12.2010 r. (03.01.2011 r. data wpływu) przesłano uzupełnienie do złożonego wniosku. Pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 05.01.2011 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie, które wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. l pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3,4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 05.01.2011 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-2/11 z dnia 21.01.2011 r. (26.01.2011 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, orzekając że po przeanalizowaniu przedłożonych przy wniosku informacji wynika, iż projektowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego mostu położonego w ciągu Trasy Warszawskiej w Koninie. Przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego mostu oraz umożliwienie przeprowadzenia przez most ścieżki rowerowej i normatywnego ciągu pieszego. Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, iż nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 05.01.2011 r. zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOO-II.4240.25.2011.KS z dnia 16.02.2011 r. (21.02.2011 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrony, w tym obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego stalowego mostu położonego w ciągu drogi krajowej nr 92 w Koninie. W ramach prac budowlanych projektuje się m.in. naprawę podpór i konstrukcji stalowej mostu, wykonanie nowej płyty pomostu i wykonanie wspornika pomostu oraz przebudowę dojazdów do mostu na długości około 150 m po obu jego stronach Jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone poprzez spadki podłużne i poprzeczne do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 3 lit b cyt. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.
Zgodnie z zapisami karty informacyjnej najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) znajdują się w odległości około 75 m od terenu inwestycji, a przedstawiona w karcie informacyjnej analiza oddziaływania akustycznego wykazała, iż przedsięwzięcie nie naruszy akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu, która będzie związana z prowadzonymi pracami budowlanymi. W celu zmniejszenia tych uciążliwości prace prowadzone będą tylko w porze dziennej. W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie wiązał się z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będę także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Ponadto, na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z procesami spalania paliw poruszających się pojazdów nie wpłyną znacząco na istniejący stan jakości powietrza i nie będą powodowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i dopuszczalnych wartości odniesienia dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem wody, piasku i kruszywa kamiennego na potrzeby technologiczne.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wycinkę 8 drzew (klonu i wierzby) oraz około 0,03 ha krzewów (bzu czarnego). Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej na przedmiotowych drzewach nie występują gniazda ptaków ani dziuple, nie stwierdzono także obecności gatunków chronionych. Niezbędna wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności podlegających zakazom w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, przed realizacją planowanego przedsięwzięcia Inwestor zwróci się o wydanie stosownego zezwolenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie dwóch obszarów Natura 2000 – PLB300002 Dolina Środkowej Warty i PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji do planu ochrony PLB300002 w miejscu inwestycji nie występują gatunki ani siedliska gatunków będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Uwzględniając fakt, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejskim oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

W związku z powyższym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. TRASAL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów
2. Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej w/m
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m
4. Polskie Koleje Państwowe ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1, 62-510 Konin
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań
7. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Aleje Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
8. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych ul. Gajowa 6 60-815 Poznań
9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Okólna 59 62-510 Konin
10. Osoby prywatne (właściciele działek) poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
11. a/a S.K.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-03-03
Data udostępnienia: 2011-03-03 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4891682
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,