Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-04-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, nr 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, nr 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, nr 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, nr 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

Konin, dnia 04.04.2011 r.
OŚ.7624-48/10

DECYZJA NR 21

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 01.12.2010 r.

ORZEKAM

uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, nr 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, nr 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, nr 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, nr 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Przemysław Patruś Krasne 783J 35-007 Krasne działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina zwrócił się wnioskiem z dnia 01.12.2010 r. (03.12.2010 r. data wpływu wniosku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, nr 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, nr 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, nr 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, nr 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka. Pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 15.12.2010 r. zwrócono się do wnioskodawcy o usunięcie braków w przedłożonym wniosku, zastrzegając, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Pismem znak TRASAL/039/235/2010 z dnia 20.12.2010 r. (03.01.2011 r. data wpływu) przesłano uzupełnienie do złożonego wniosku.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. l pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Prezydent Miasta Konina pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 05.01.2011 r. poinformował strony postępowania, których jest ponad 20, o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w Biuletynie Informacji Publicznej www.konin.pl/bip. W obwieszczeniu poinformowano osoby o uprawnieniach wynikających z przysługującego im statusu strony i prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Wskazano również czas i miejsce składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 05.01.2011 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-2/11 z dnia 21.01.2011 r. (25.01.2011 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, orzekając że po przeanalizowaniu przedłożonych przy wniosku informacji wynika, iż projektowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego mostu położonego w ciągu Trasy Warszawskiej w Koninie. Przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego mostu oraz umożliwienie przeprowadzenia przez most ścieżki rowerowej i normatywnego ciągu pieszego. Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, iż nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 05.01.2011 r. zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego pismem znak WOO-II.4240.25.2011.KS z dnia 24.01.2011 r. (27.01.2011 r. data wpływu) zawiadomił, że ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym i wskazał nowy termin załatwienia sprawy tj. 16.02.2011 r. Postanowieniem znak WOO-II.4240.25.2011.KS z dnia 16.02.2011 r. (21.02.2011 r. data wpływu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie na działkach nr 249/5, 249/6 obręb Czarków, nr 810/6, 810/7, 811/4 obręb Chorzeń, nr 1, 2/6, 2/7 obręb Glinka, nr 1, 2, 226/2, 226/4 obręb Osada, nr 28, 29, 52/1, 52/2, 53, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4 obręb Starówka nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrony, w tym obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego stalowego mostu położonego w ciągu drogi krajowej nr 92 w Koninie. W ramach prac budowlanych projektuje się m.in. naprawę podpór i konstrukcji stalowej mostu, wykonanie nowej płyty pomostu i wykonanie wspornika pomostu oraz przebudowę dojazdów do mostu na długości około 150 m po obu jego stronach Jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone poprzez spadki podłużne i poprzeczne do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 3 lit b cyt. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.
Zgodnie z zapisami karty informacyjnej najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) znajdują się w odległości około 75 m od terenu inwestycji, a przedstawiona w karcie informacyjnej analiza oddziaływania akustycznego wykazała, iż przedsięwzięcie nie naruszy akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu, która będzie związana z prowadzonymi pracami budowlanymi. W celu zmniejszenia tych uciążliwości prace prowadzone będą tylko w porze dziennej. W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie wiązał się z powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będę także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Ponadto, na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z procesami spalania paliw poruszających się pojazdów nie wpłyną znacząco na istniejący stan jakości powietrza i nie będą powodowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i dopuszczalnych wartości odniesienia dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem wody, piasku i kruszywa kamiennego na potrzeby technologiczne.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wycinkę 8 drzew (klonu i wierzby) oraz około 0,03 ha krzewów (bzu czarnego). Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej na przedmiotowych drzewach nie występują gniazda ptaków ani dziuple, nie stwierdzono także obecności gatunków chronionych. Niezbędna wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności podlegających zakazom w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, przed realizacją planowanego przedsięwzięcia Inwestor zwróci się o wydanie stosownego zezwolenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie dwóch obszarów Natura 2000 – PLB300002 Dolina Środkowej Warty i PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji do planu ochrony PLB300002 w miejscu inwestycji nie występują gatunki ani siedliska gatunków będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Uwzględniając fakt, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejskim oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

W związku z powyższym w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Firma TRASAL Sp. z o. o. pismem znak TRASAL/039/016/2011 z dnia 08.02.2011 r. przedłożył tut. organowi kartę informacyjną przedsięwzięcia uzupełnioną po uwagach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Postanowieniem znak OŚ.7624-48/10 z dnia 28.02.2011 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie.

Na każdym etapie postępowania strony były powiadamiane w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) a przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Konina pismem znak OŚ.7624-48/2010 z dnia 03.03.2011 r. poprzez obwieszczenie poinformował strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w BIP oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin. W obwieszczeniu wskazano miejsce, czas oraz ostateczny termin zapoznania się z materiałami w przedmiotowej sprawie do dnia 25.03.2011 r. W wyznaczonych terminach strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia – „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”.

Otrzymują:
1. TRASAL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów
2. Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej w/m
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m
4. Polskie Koleje Państwowe ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1, 62-510 Konin
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań
7. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Aleje Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
8. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych ul. Gajowa 6 60-815 Poznań
9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Okólna 59 62-510 Konin
10. Osoby prywatne (właściciele działek) poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
11. a/a S.K.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 21 znak OŚ.7624-48/10 z dnia 04.04.2011 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia – „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie.”

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego mostu stalowego położonego w ciągu Trasy Warszawskiej w Koninie. Most zlokalizowany jest w km 281+139 DK 92. Przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego mostu oraz umożliwienie przeprowadzenia przez most ścieżki rowerowej i normatywnego ciągu pieszego. Zostanie to zrealizowane przez utworzenie dodatkowego wspornika pomostu na zewnątrz kratownicy stalowej. Ze względu na konieczność przeprowadzenia ścieżki rowerowej zostaną zaadaptowane podpory skrajne.

W ramach inwestycji przewiduje się:
- rozbiórkę elementów wyposażenia pomostu i rozbiórkę istniejącej płyty pomostu,
- naprawy podpór i naprawy konstrukcji stalowej mostu,
- oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie nowej płyty pomostu i wykonanie wspornika pomostu,
- wykonanie elementów wyposażenia,
- przebudowę dojazdów do mostu wynikającą ze zmian w przekroju poprzecznym mostu na długości do 150 m po obu stronach,
- budowa oświetlenia i iluminacji mostu,
- przebudowę dojazdów do mostu ze względu na korektę sytuacyjną jezdni na moście,
- przebudowę i/lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją.

Orientacyjna całkowita powierzchnia planowanej inwestycji tj. przebudowa mostu i dojazdów oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją i uporządkowanie terenu będzie wynosić ok. 4500 m2.

Zakres przedmiotowej inwestycji wymagać będzie wycinki 8 drzew oraz usunięcia ok. 0.03ha powierzchni krzewów.

Przebudowa dojazdów polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Na dojazdach do mostu zostaną poszerzone nasypy drogowe. Zostaną wykonane nowe warstwy podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Od strony górnej wody zostanie przebudowany chodnik dla pieszych oraz zostanie wybudowany odcinek ścieżki rowerowej.

Odwodnienie z projektowanego odcinka zaprojektowano jako powierzchniowe przez system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem projektowaną kanalizacją deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej zarówno po stronie północnej jak i południowej mostu.

Wszelkie materiały potrzebne do realizacji inwestycji tj.: grunt nasypowy, materiały do budowy warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników, beton konstrukcyjny, stal zbrojeniowa i stal konstrukcyjna, a także wszystkie elementy wyposażenia i urządzenia bezpieczeństwa ruchu będą pozyskiwane przez Wykonawcę robót i transportowane transportem kołowym na miejsce wbudowania.

Wszelkie odpady powstałe podczas robót budowlanych wywiezione zostaną na prawnie funkcjonujące składowiska odpadów lub zostaną zutylizowane.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-04-05
Data udostępnienia: 2011-04-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4428887
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,