Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

20-04-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym i parkingami w Koninie, obręb Przydziałki

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Bielewskiego oraz Pana Bartosza Gierwielańca, działających z upoważnienia JHM Development S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, z dnia 21.03.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym i parkingami w Koninie, obręb Przydziałki.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Stronami są właściciele działek o numerach 833/5, 834/15, 834/16, 834/17, 834/18, 834/21, 834/22, 835/6, 835/7, 1608, 1609/3, 1609/4, 1609/5, 1609/6, 1620, 1621/1, 1621/5, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627/1, 1627/2, 1675/26, 1675/86, 1675/87, 1675/88, 1675/89, 1675/90, 1675/91, 1675/94, 1675/95, 1675/96, 1675/97, 1675/104, 1675/106, 1675/107, 1675/108, 1675/110, 2137 obręb Przydziałki w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip/. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających
z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Stosownie do art. 64 ust. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-04-20
Data udostępnienia: 2011-04-20 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420284
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,