Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

20-04-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym na terenie Elektrowni Pątnów I

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym OP650b bloku 5 w celu ograniczenia emisji NOx do poziomu poniżej 200 mg/Nm3, na terenie Elektrowni Pątnów I na działkach o nr ewidencyjnych 89/28, 89/55, 89/56, 89/57, 89/58 obręb Pątnów 60-510 Konin, ul. Kazimierska 45.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu wniosku 11.03.2011 r.).

Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 20 kwietnia 2011 r. do 11 maja 2011 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Prezydent jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu miejskiego w Koninie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-04-20
Data udostępnienia: 2011-04-20 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5915674
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,