Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

06-05-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Tomasza Świderskiego reprezentującego Pracownię Projektową MOST s. c. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski Wargowo 88 64-605 Wargowo, działającego z upoważnienia Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin, z dnia 18.04.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Stronami są właściciele działek o numerach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od 06.05.2011 r. do 20.05.2011 r. w godz. od 7.30 do 15.30.

Stosownie do art. 64 ust. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie są właściciele działek o numerach:

- 621/1, 621/2, 622/2, 623/7, 623/13, 623/15, 624/3, 624/4, 625/1, 625/3, 625/4, 626/1, 626/3, 626/4, 627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633, 634/1, 634/2, 635/1, 635/2, 636/1, 636/2, 637, 654, 655, 657, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2, 1036 obręb Starówka,

- 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 630, 631/1, 631/3, 631/4, 631/5, 631/6, 632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 633/1, 633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 634/1, 634/3, 634/4, 634/5, 634/6, 635/1, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 636/1, 636/3, 636/4, 636/5, 636/6, 643, 644, 645, 646/4, 646/5, 646/6, 646/7, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 646/12, 646/13, 646/14, 646/15, 647/6 obręb Osada,

- 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 70, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100/4, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 113/1, 113/2, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 123, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/3, 126/4, 126/5, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 132/5, 133/1, 133/2, 133/3, 133/6, 133/7, 134/3, 134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 135/1, 135/2, 137, 138, 152, 153, 155/2, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 163, 164, 165/1, 165/6, 166/1, 166/2, 166/5, 167/1, 192, 541/3, 543/3, 545/3, 547/3, 549/3, 551/3, 553/1, 555/3, 555/7, 557/3, 557/7, 559/8, 559/10, 562/1, 562/3, 563/3, 563/8, 564/3, 564/8, 565/3, 565/8, 566/3, 566/5, 567/3, 567/8, 568/3, 568/8, 569/3, 569/8, 570/3, 570/8, 571/3, 571/9, 572/5, 572/10, 572/11, 575/2, 576/5, 576/7, 577/3, 577/4, 577/5, 580/5, 580/13, 580/17, 583, 586/1, 1196/3, 1196/8, 1213, 1218/1, 1218/2, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4, 1520, 1521, 1527, 1529, 1542, 1643, 1644 obręb Wilków.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-05-06
Data udostępnienia: 2011-05-06 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301429
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,