Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

09-05-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni biogazowej, położonej na części działek nr 271/15 i 271/16, obręb Maliniec przy ul. Brunatnej w Koninie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Agrogaz sp. z o.o., ul. Poznańska 62/64 60-853 Poznań z dnia 24.08.2010 r. Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 09 maja 2011 do 30 maja 2011 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy. Prezydent jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu miejskiego w Koninie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-05-09
Data udostępnienia: 2011-05-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429092
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,