Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

08-06-2011 r.
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie obręb Przydziałki

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku JHM Development S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice

ORZEKAM

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym i parkingami na działkach nr 834/16, 835/7, 1608, 1620, 1622, 1624, 1625, 1626, 1675/86, 1675/87, 1675/88, 1675/89, 1675/90, 1675/94, 1675/95, 1675/96, 1675/97, 1675/104, 1675/107, 2137 obręb Przydziałki.

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Bielewski zam. Osiedle Słoneczne 62 Żychlin oraz Pan Bartosz Gierwielaniec zam. ul. Piłsudskiego 6/23 62-500 Konin, działając z upoważnienia JHM Development S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice, zwrócili się wnioskiem z dnia 21.03.2011r. (23.03.2011 r. data wpływu wniosku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym i parkingami na działkach nr 834/16, 835/7, 1608, 1620, 1622, 1624, 1625, 1626, 1675/86, 1675/87, 1675/88, 1675/89, 1675/90, 1675/94, 1675/95, 1675/96, 1675/97, 1675/104, 1675/107, 2137 obręb Przydziałki.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. l pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3,4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220-11/2011 z dnia 18.04.2011 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-29/11 z dnia 04.05.2011 r. (09.05.2011 r. data wpływu) stwierdził, iż biorąc pod uwagę rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220-11/2011 z dnia 18.04.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4240.221.2011.PS z dnia 02.06.2011 r. (07.06.2011 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym i parkingami na działkach nr 834/16, 835/7, 1608, 1620, 1622, 1624, 1625, 1626, 1675/86, 1675/87, 1675/88, 1675/89, 1675/90, 1675/94, 1675/95, 1675/96, 1675/97, 1675/104, 1675/107, 2137 obręb Przydziałki nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planuje się realizację siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych. W związku z powyższym, na przedmiotowym terenie powstanie około 530 lokali oraz około 107 garaży wbudowanych w ww. budynki. W ramach infrastruktury towarzyszącej planuje się realizację dróg osiedlowych z naziemnymi miejscami postojowymi, chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, a także sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, kablowej teletechnicznej oraz oświetlenia terenu. Przewiduje się, że na etapie eksploatacji, z ww. lokali oraz infrastruktury towarzyszącej korzystać będzie około 1400 mieszkańców. Powyższe parametry posłużyły jako informacje, na podstawie których dokonano wstępnej oceny presji przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Uwzględniając liczbę mieszkańców, oszacowano zapotrzebowanie na wodę na poziomie około 223 m3 w ciągu doby (około 160 dm3 zużywanych przez każdego z mieszkańców). Na podobnym poziomie określono również ilość ścieków socjalno-bytowych pochodzących z terenu inwestycji. Ścieki te odprowadzane będą do sieci kanalizacji miejskiej. Nie przewiduje się powstawania na terenie inwestycji ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z ulic i miejsc parkingowych, w tym z garaży, kierowane będą, za pomocą odpowiednio wykonanych spadków poprzecznych i podłużnych, do sieci kanalizacji deszczowej, skąd w dalszej kolejności trafiać będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Konstrukcja i sposób wykonania nawierzchni uniemożliwiać będzie przedostawanie się wód opadowych i roztopowych z tych powierzchni do gruntu. Inwestor przedstawił kopię pisma Urzędu Miejskiego w Koninie z dnia 11.02.2011 r., z którego wynika, iż gestor sieci kanalizacji deszczowej nie wymaga podczyszczania ww. wód opadowych i roztopowych. Inwestor został jedynie zobowiązany do wyposażenia studzienek ściekowych w osadniki o wysokości nie mniejszej niż 0,5 m. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Najbliżej położonym ujęciem jest ujęcie wód komunalnych dla miasta Konina ustanowione decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.10.1999 r., znak: OS.Ko-II-6210/18/99. Granica strefy ochronnej ww. ujęcia znajduje się w odległości około 500 m od miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Przewiduje się, że eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z wytwarzaniem odpadów komunalnych w ilości około 420 ton w ciągu roku. Odpady te, będą gromadzone w pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia mogła wiązać się z niebezpieczeństwem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W treści przedłożonej dokumentacji wskazano, iż nie planuje się eksploatacji żadnych urządzeń mogących stanowić źródła emisji zorganizowanej do powietrza. Zaopatrzenie budynków w energię cieplną zostanie zrealizowane za pomocą węzłów cieplnych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie przewiduje się również instalowania urządzeń wentylacji mechanicznej ani klimatyzacji. W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić źródła hałasu. Hałas powstający na terenie osiedla będzie typowym hałasem miejskim. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: PLH300009 Ostoja Nadwarciańska oraz PLB300002 Dolina Środkowej Warty, znajdujące się w odległości około 1 km od miejsca lokalizacji inwestycji. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację poza obszarami podlegającymi ochronie, a także fakt iż nie zachodzi kolizja z szatą roślinną, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-06-08
Data udostępnienia: 2011-06-08 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301470
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,