Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-07-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej w Koninie

Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na działkach o nr 271/10 i 271/15 obręb Maliniec przy ul. Brunatnej w Koninie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosła uwagi do złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 05.07.2011 r. do 26.07.2011 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ( w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Konina jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu raportu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Koninie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip/ wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu realizacji inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-05
Data udostępnienia: 2011-07-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4428971
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,