Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

12-07-2011 r.
Ogłoszenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda, Strażackiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz:

- uchwały Nr 596 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda,

- uchwały Nr 597 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
w rejonie ulicy Strażackiej.

zawiadamiam o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 13.07.2011 r. do 11.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina:

- w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda,
- w rejonie ulicy Strażackiej

odbędzie się w dniu 26.07.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala nr 18) o godz. 11.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: uwagi_do_mpzp@konet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, do Prezydenta Miasta Konina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2011 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-12
Data udostępnienia: 2011-07-12 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301487
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,