Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-07-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 1

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów-Janów

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80, poz 717 ze zm.) oraz na podstawie art. 3 pkt 11, art. 39, 40, 41, 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina:

- uchwały Nr 76 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 1,

- uchwały Nr 77 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2,

- uchwały Nr 78 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3,

- uchwały Nr 79 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów,

- uchwały Nr 80 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w terminie do dnia 19.08.2011r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konet.pl Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Konina.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-21
Data udostępnienia: 2011-07-21 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301384
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,