Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

08-08-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Stanisława Wajraka właściciela Pracowni Projektowej INWESTOR KONIN ul. Okólna 6 62-510 Konin, działającego z upoważnienia Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin, z dnia 15.07.2011 r. (data wpływu wniosku 22.07.2011 r.), który został uzupełniony pismem z dnia 29.07.2011 r. (data wpływu uzupełnionego wniosku 29.07.2011 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczna stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami są właściciele działek o numerach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip . Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103 od 08.08.2011r. do 22.08.2011r. w godz. od 7.30 do 15.30.

Stosownie do art. 64 ust. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie są właściciele działek o numerach:

- 96/2, 97, 98, 99/3, 100/3, 114, 115/2, 116, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 296, 299/1, 299/2, 300, 301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 316, 317/1, 317/2, 320, 321, 324, 325/2, 327, 328, 329/2, 329/3, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 383/4, 384/1, 384/2, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390/1, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 615, 898, 902 obręb Starówka,

- 72, 73/2, 77, 78/2, 79, 80, 81, 107/2, 108, 182, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 320, 321, 322, 323, 324, 347, 348, 349, 350/2, 350/3, 350/4, 351, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 512, 520, 522, 530/2, 532/1, 535/1, 536, 540, 541, 542, 553, 555, 556, 557, 558/1, 558/3, 559, 560, 561, 1832, 1833 obręb Przydziałki.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-08-08
Data udostępnienia: 2011-08-08 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429172
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,