Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-08-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

- w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej,
- rejon ul. Dworcowej – Kolejowej,
- w rejonie ul. Paderewskiego,
- rejon ul. Jana Pawła II i Olszewskiego,
- w rejonie ulic Spółdzielców – Hurtowa,
- rejon ul. Przemysłowej - Gajowej,
- rejon ul. Kleczewskiej,
- w rejonie ulic Przemysłowa – Okólna.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz 717 ze zm.) oraz na podstawie art. 3 pkt 11, art. 39, 40, 41, 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina:

- uchwały Nr 151 z dnia 29 czerwca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej,
- uchwały Nr 150 z dnia 29 czerwca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Dworcowej – Kolejowej,
- uchwały Nr 149 z dnia 29 czerwca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego,
- uchwały Nr 85 z dnia 30 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Jana Pawła II i Olszewskiego,
- uchwały Nr 84 z dnia 30 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Spółdzielców – Hurtowa,
- uchwały Nr 83 z dnia 30 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Przemysłowej – Gajowej,
- uchwały Nr 82 z dnia 30 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Kleczewskiej,
- uchwały Nr 81 z dnia 30 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemysłowa - Okólna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w terminie do dnia 09.09.2011r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konet.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-08-09
Data udostępnienia: 2011-08-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429204
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,