Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

09-09-2011 r.
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie”

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z wnioskiem Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 18.04.2011 r.

POSTANAWIAM

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie” na działkach nr 621/2, 622/2, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2 obręb Starówka, nr 625/1, 629/1, 630, 631/1, 632/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 644 obręb Osada, nr 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 67, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 124, 134/10, 577/3, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, 1527, 1529 obręb Wilków

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Świderski reprezentujący Pracownię Projektową MOST s. c. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski Wargowo 88 64-605 Wargowo, działając z upoważnienia Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin wnioskiem z dnia 18.04.2011 r. (19.04.2011r. data wpływu) zwrócił się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie na działkach nr 621/2, 622/2, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2 obręb Starówka, nr 625/1, 629/1, 630, 631/1, 632/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 644 obręb Osada, nr 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 67, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 124, 134/10, 577/3, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, 1527, 1529 obręb Wilków.

Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220-18/2011 z dnia 31.05.2011 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zobowiązał wnioskodawcę do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a postanowieniem znak OŚ.6220-18/2011 z dnia
29.08.2011 r. zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie informując że faktyczne zawieszenie postępowania zaistniało od dnia 31.05.2011 r.

Pan Tomasz Świderski reprezentujący Pracownię Projektową MOST s. c. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski Wargowo 88 64-605 Wargowo pismem znak PPM/TS/15/12_10/2011 z dnia 29.08.2011 r. (02.09.2011 r. data wpływu pisma) przesłał raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) nie reguluje kwestii składania zażalenia na postanowienie dot. podjęcia postępowania administracyjnego. W związku z tym, że orzeczenie odwieszające postępowanie jest postanowieniem w sprawie zawieszenia postępowania, zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), na postanowienie takie przysługuje stronie zażalenie.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-09-09
Data udostępnienia: 2011-09-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301579
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,