Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

19-10-2011 r.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2005 r., Nr 239, póz. 2019, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, póz. 1227, ze zm.), zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Zgodnie z art. 120 ust. l ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Na podstawie art. 115 ust. l ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu określają:

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:

a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Warty określony jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 126, póz. 878).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości wglądu do dokumentacji sprawy w siedzibie Pionu Zasobów Wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, w godzinach 7.30 - 15,30 w pokoju nr 1002, a także na stronie internetowej: http ://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 19.10.2011 r. do 18.11.2011 r.: pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zasobów Wodnych, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy lub na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód,

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 18.11.2011 r. nie będą rozpatrywane.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-10-19
Data udostępnienia: 2011-10-19 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236330
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,