Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

09-12-2011 r.
Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu z 15.11.2001 r., znak: OŚ.6220-29/2011, którego treść podaję poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 15.07.2011 r.

POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Stanisław Wajrak właściciel Pracowni Projektowej INWESTOR KONIN ul. Okólna 6 62-510 Konin, działając z upoważnienia Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin wnioskiem z dnia 15.07.2011 r. (22.07.2011 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismem z dnia 29.07.2011 r. - data wpływu uzupełnionego wniosku 29.07.2011 r.) zwrócił się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki.

Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 01.08.2011r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-60/11 z dnia 16.08.2011 r. (18.08.2011r. data wpływu) stwierdził, iż nie zachodzą przesłanki z art. 63ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6620-29/2011 z dnia 01.08.2011 r. zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-II.4240.405.2011.JC dnia 19.10.2011 r. (24.10.2011 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220.29.2011 z dnia 15.11.2011 r. nałożył obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-12-09
Data udostępnienia: 2011-12-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501891
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,