Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

17-01-2012 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 9.01.2012 r. (data wpływu 13.01.2012 r.) określił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na działkach o nr 271/10 i 271/15, obręb Maliniec przy ul. Brunatnej w Koninie.

W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 18.01.2012 r. do 08.02.2012 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu (w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Konina jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uwzględnieniu warunków uzgodnieniu raportu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu realizacji inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301627
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,