Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

23-01-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka.

Strony postępowania administracyjnego mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w godz. od 7.30 do 15.30 od dnia 23.01.2012 r. do dnia 06.02.2012 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-01-23
Data udostępnienia: 2012-01-23 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831271
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,