Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

31-01-2012 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Piaskowej i Świerkowej

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 3 pkt 11, art. 39, ust.1, art.40, 41, 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Konina nr 758 z dnia 27 października 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Piaskowej i Świerkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 lutego 2012 r. do 15 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, pok. Nr 19 w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, w pok. Nr 19 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: uwagi_do_mpzp@konet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Prezydenta Miasta Konina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2012 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-01-31
Data udostępnienia: 2012-01-31 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 10:57:13
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301669
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,