Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

13-02-2012 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska)

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka, którego treść podaje się poniżej:

DECYZJA NR 15

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 10.11.2011 r. (14.11.2011 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony w dniu 08.12.2011 r.)

ORZEKAM

uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wydział Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin zwrócił się wnioskiem z dnia 10.11.2011r. (14.11.2011 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony w dniu 08.12.2011 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. l pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konina pismem znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 09.12.2011 r. poinformował poprzez obwieszczenie strony postępowania, których jest ponad 20, o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wysłanych pismach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w Biuletynie Informacji Publicznej www.konin.pl/bip w dniach od 12.12.2011 r. do 27.12.2011 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 08.12.2011 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-97/11 z dnia 19.12.2011 r. (20.12.2011 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z przedłożonych wraz z wnioskiem informacji wynika, że realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej, polepszy komfort i płynność ruchu zarówno kołowego jak i pieszego, zwiększając tym samym warunki jego bezpieczeństwa. Budowane ulice na osiedlu Pawłówek będą stanowiły dojazd do zabudowy mieszkaniowej i ogródków działkowych. Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, uznał iż nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 08.12.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-II.4240.579.2011.ES z dnia 21.12.2011 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 26.01.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-II.4240.579.2011.ES z dnia 12.01.2012 r. (16.01.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska. Francuska) o łącznej długości ok, 1540 m. Ww. drogi gminne stanowią dojazd do zabudowy mieszkaniowej i ogródków działkowych. W stanie istniejącym ulica Pawłówek posiada nawierzchnię bitumiczną, brak jest chodników, pobocze jest gruntowe, jezdnia posiada szerokość 5,5 m. Ulice Angielska, Niemiecka, Francuska. Szwedzka i Hiszpańska posiadają nawierzchnię utwardzoną tłuczniem kamiennym wapiennym z licznymi nierównościami. Ulica Pawłówek połączona jest od północy z ulicą Solną (drogą gminną) a od południa z ulicą Europejską (drogą gminną). Ulice Angielska, Niemiecka. Francuska. Szwedzka i Hiszpańska mają połączenie tylko z ulicą Pawłówek. Natężenie ruchu kształtuje się następująco: ulica Pawłówek - 350 szt. samochodów osobowych na dobę, ulice Angielska, Francuska, Szwedzka i Hiszpańska - każda po 30 szt. samochodów osobowych na dobę. Natężenie samochodów ciężarowych i innych pojazdów kształtuje się na poziomie 15 szt./dobę. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejących dróg gminnych z wcześniejszą rozbiórką starej nawierzchni i podbudowy, wykonaniem podbudowy tłuczniowej oraz ułożeniem dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni (ulica Pawłówek i Angielska) oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej (ulice Niemiecka, Francuska, Szwedzka i Hiszpańska). Odwodnienie pasa drogowego będzie się odbywało za pomocą projektowanych wpustów deszczowych i przykanalików włączonych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa istnieje we wszystkich ulicach objętych wnioskiem poza odcinkiem o długości ok. 250,0 m w ul. Pawłówek od strony skrzyżowania z ul. Europejską. Brakujący odcinek zostanie połączony z istniejącą kanalizacją deszczową. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się budowę:

- ulicy Pawłówek o długości jezdni ok. 1065 m, szerokości 5,5 - 6,0 m i klasie L; na odcinku 296 m zlokalizowano zatokę postojową z parkowaniem równoległym do osi jezdni o szerokości 2,5 m, chodniki po obu stronach jezdni o szerokości 1,8 — 2,0 m, zjazdy do posesji, pasy zieleni, oświetlenie uliczne, kolektor kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi (od km 0+829 do km 1+065,60),

- ulicy Angielskiej o długości jezdni ok. 93 m, szerokości 6,0 m i klasie L, szerokości 6,0 m z dwukierunkową ścieżką rowerową o szerokości 3,0 m i obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 i 2,0 m, zjazdami do posesji z obustronnym pasem zieleni oraz oświetleniem ulicznym,

- ulicy Niemieckiej o długości ok. 96 m, szerokości 10,0 m i klasie D jako ciągu pieszo - jezdnego,

- ulicy Hiszpańskiej o długości ok. 98 m, szerokości 12,3 m i klasie L jako ciągu pieszo – jezdnego,

- ulicy Szwedzkiej i Francuskiej o długościach odpowiednio ok. 92 m i ok. 95 m, szerokości 10,0 m i klasie D jako ciągu pieszo-jezdnego.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. l pkt 3 lit. b cyt. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia, zostanie zapewniona poprzez zainstalowanie przenośnych sanitariatów.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. l pkt l lit. c cyt. ustawy należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem żwiru, piasku i wody na potrzeby technologiczne.

Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. W związku z zapisami art. 63 ust l pkt l lit. e cyt. ustawy. dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, iż drogi o tej klasie, ze względu na niewielkie natężenie i prędkości ruchu, należą do źródeł o niewielkiej emisji hałasu i substancji do powietrza. Skala oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu oraz jej wpływ na stan jakości powietrza będą niewielkie, a zasięg oddziaływania ograniczy się do pasa drogowego.

Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza, która związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych, a także procesami spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Na etapie budowy wystąpi również zwiększona emisja hałasu do środowiska. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust l pkt l lit. b cyt. ustawy, należy stwierdzić, iż w przypadku planowanego przedsięwzięcia nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. l pkt 2 lit. a - j cyt. ustawy należy stwierdzić, iż przedmiotowa droga zlokalizowana będzie poza granicami obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 póz. 1220 ze zm.). W odległości ok. 1,5 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty. Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z realizacją inwestycji zajdzie konieczność wycinki dwóch drzew (robinii akacjowej o obwodzie 38 cm oraz jesionu o obwodzie 98 cm). Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia drzewa te nie stanowią miejsc występowania chronionych gatunków zwierząt. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postanowieniem znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 17.01.2012 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konina pismem znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 18.01.2011 r. poinformował poprzez obwieszczenie strony postępowania, których jest ponad 20, o wydanym postanowieniu. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w Biuletynie Informacji Publicznej www.konin.pl/bip w dniach od 19.01.2012 r. do 02.02.2012 r.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) budowa drogi publicznej nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydenta Miasta Konina pismem znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 20.01.2012 r. zawiadomił poprzez obwieszczenie strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka. W obwieszczeniu wskazano miejsce, czas oraz ostateczny termin zapoznania się z materiałami w przedmiotowej sprawie - do dnia 06.02.2012 r. W wyznaczonych terminach strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w Biuletynie Informacji Publicznej www.konin.pl/bip.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Małgorzata Malińska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

Załączniki: Charakterystyka przedsięwzięcia – „Budowa ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska).”

Otrzymują:
1. Wydział Drogownictwa w/m
2. Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd w Kaliszu
ul. 3 Maja 3, 62-800 Kalisz
3. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
ul. Gajowa 6, 60-815 Poznań
4. Osoby prywatne (właściciele działek) poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
5. a/a S.K.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 15 znak OŚ.6220.38.2011 z dnia 08.02.2012 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia: „Budowa ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska)”.

Budowa ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska) realizowana będzie na działkach nr 169, 226/1, 226/2, 226/3, 225/43, 227/1, 519/2 obręb Pawłówek oraz na działce nr 846 obręb Starówka. Łączna długość planowanych do budowy dróg wynosi 1539,56 m, w tym:

- ulica Pawłówek - droga klasy L o długość jezdni 1065,60 m, szerokość 5,5-6,0 m i powierzchni 6228,90 m2 na odcinku 296 m zlokalizowano zatokę postojową z parkowaniem równoległym do osi jezdni o szerokości 2,5 m i powierzchni 726,00 m2. Chodniki po obu stronach jezdni o szerokości 1,8-2,0 m i powierzchni 4018,00 m2, zjazdy do posesji o powierzchni 393,50 m2, pasy zieleni o powierzchni 4365 m2, oświetlenie uliczne 37 szt. lamp. Od km 0+829 do km 1+065,60 kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 ø 0,3 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi ø 1,0 m.

- ulica Angielska droga klasy L o długości jezdni 93,5 m, szerokości 6,0 m i powierzchni 540 m2 z dwukierunkową ścieżką rowerową o szerokości 3,0 m i powierzchni 169 m2, obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 i 2,0 i powierzchni 319 m2, zjazdy do posesji o powierzchni 120 m2 z obustronnym pasem zieleni o szerokości 1,5 i 2,0 m i powierzchni 236m2, oświetlenie uliczne 5 szt. lamp.

- ulica Niemiecka droga klasy D o długości 96,16 m, ciąg pieszo – jezdny o szerokości 10 m i powierzchni 906 m2, oświetlenie uliczne 5 szt. lamp.

- ulica Hiszpańska droga klasy L o długości 97,8 m, ciąg pieszo - jezdny o szerokości 12,3 m i powierzchni 1165 m2, oświetlenie uliczne 5 szt. lamp.

- ulica Szwedzka droga klasy D o długości 92,3 m, ciąg pieszo – jezdny o szerokości 10,0 m i powierzchni 899 m2, oświetlenie uliczne 5 szt. lamp.

- ulica Francuska droga klasy D o długości 95,4 m, ciąg pieszo – jezdny o szerokości 10,0 m i powierzchni 916 m2, oświetlenie uliczne 5 szt. lamp.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejących dróg gminnych z wcześniejszą rozbiórką starej nawierzchni i podbudowy, wykonaniem podbudowy tłuczniowej oraz ułożeniem dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni (ulica Pawłówek i Angielska) oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej ulice Niemiecka, Francuska, Szwedzka i Hiszpańska. Jezdnie ograniczone obrzeżem betonowym. Odwodnienie pasa drogowego – wód opadowych i roztopowych - będzie się odbywało za pomocą projektowanych wpustów deszczowych i przykanalików włączonych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa istnieje we wszystkich ulicach objętych wnioskiem poza odcinkiem o długości 250,0 m w ul. Pawłówek od strony skrzyżowania z ul. Europejską. Brakujący odcinek zostanie połączony z istniejącą kanalizacją deszczową.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-02-13
Data udostępnienia: 2012-02-13 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833206
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,