Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

16-02-2012 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów” na działkach o numerach ewidencyjnych:

GMINA KONIN

- 89/10, 89/30, 89/17, 77/4, 78/4 obręb Pątnów,

- 165, 163, 171, 160, 159, 157, 155, 156 obręb Mieczysławów,

- 154, 149, 1590, 1593, 1591, 56/2, 56/1, 57/2, 58, 59/2, 60/2, 61/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64/5, 57/4, 112/1, 124/1, 57/3, 122, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 118, 124/3, 119/4, 119/5, 119/6 obręb Gosławice,

GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

- 96/4, 94/4, 94/3, 93/4, 22/3, 43/2, 159, 44/1, 42/3, 44/4, 43/1, 42/1, 44/2, 42/2, 40/3, 158, 40/1, 41/1, 13/3, 13/1, 13/2 obręb Wieruszew.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych „OPERATOR” z dnia 2 czerwca 2009r., które zostało zawieszone postanowieniem nr OŚ.7624.20.09 z dnia 7.05.2010 r. ponownie wszczęte postanowieniem nr OŚ.7624.20.09 z dnia 2.03.2011 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem WOO-II.4242.40.2011.JC z dnia 27.01.2012r. określił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

Opinie sanitarną w powyższej sprawie wydał Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu nr DN-NS.9027.20.5.2011 z dnia 27.06.2011 r.

Raport o oddziaływaniu na środowisko został uzupełniony na nasz wniosek przez upoważnionego przedstawiciela inwestora pismem z dnia 3.03.2011 r., z dnia 15.03.2011 r., z dnia 18.05.2011 r.; na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, pismem z dnia 17.06.2011r. oraz na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 5.07.2011 r., z dnia 19.09.2011 r., z dnia 16.12.2011 r.

W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 16 lutego 2012r. do 8 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu (w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Konina jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uwzględnieniu warunków podanych w uzgodnieniu raportu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu realizacji inwestycji. Ze względu na fakt, że inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch gmin: Konin i Kazimierz Biskupi, obwieszczenie jest również wywieszone w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 1.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-02-16
Data udostępnienia: 2012-02-16 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295731
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,