Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-02-2012 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Taczanowskiego - Sadowej i w rejonie skrzyżowania ulic Poznańska - Kleczewska

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 3 pkt 11, art. 39, ust. 1, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227, ze zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Konina nr 112 z dnia 27 kwietnia 2011 r. i nr 236 z dnia 27 lutego 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Taczanowskiego - Sadowej i w rejonie skrzyżowania ulic Poznańska - Kleczewska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2012 r. do 2 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, pok. Nr 19 w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, w pok. nr 19 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: uwagi_do_mpzp@konet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznej, do Prezydenta Miasta Konina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-02-21
Data udostępnienia: 2012-02-21 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 11:01:30
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295751
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,