Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

21-02-2012 r.
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1969r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z całym materiałem zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”.

Materiały do wglądu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 1.06.2009 r. (data wpływu 2.06.2009 r.).

2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie nr DN-NS.9027.20.5.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r..

4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4242.40.2011.JC z dnia 27 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych:

GMINA KONIN

 89/10, 89/30, 89/17, 77/4, 78/4 obręb Pątnów,

 165, 163, 171, 160, 159, 157, 155, 156 obręb Mieczysławów,

 154, 149, 1590, 1593, 1591, 56/2, 56/1, 57/2, 58, 59/2, 60/2, 61/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64/5, 57/4, 112/1, 124/1, 57/3, 122, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 118, 124/3, 119/4, 119/5, 119/6 obręb Gosławice,

GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

 96/4, 94/4, 94/3, 93/4, 22/3, 43/2, 159, 44/1, 42/3, 44/4, 43/1, 42/1, 44/2, 42/2, 40/3, 158, 40/1, 41/1, 13/3, 13/1, 13/2 obręb Wieruszew,

 148/21, 148/9, 148/34, 198, 5077/7, 190, 5078/2, 163, 5078/5, 136/1, 188, 5084/1, 197, 5084/3, 195, 192, 191, 162, 160, 164, 5077/2, 182, 159 obręb Kamienica.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 w pokoju 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Pan Andrzej Janiak, pod numerem telefonu 63 2401-181.

Ze względu na fakt, że inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch gmin: Konin i Kazimierz Biskupi, Obwieszczenie jest również wywieszone w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 1.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-02-21
Data udostępnienia: 2012-02-21 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301782
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,