Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

27-02-2012 r.
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu z 15.11.2001r., znak: OŚ.6220-29/2011, którego treść podaję poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z wnioskiem Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 15.07.2011 r.

POSTANAWIAM

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 310, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki, ze względu na przedłożenie przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Stanisław Wajrak właściciel Pracowni Projektowej INWESTOR KONIN ul. Okólna 6 62-510 Konin, działając z upoważnienia Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin wnioskiem z dnia 15.07.2011 r. (22.07.2011r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismem z dnia 29.07.2011r.- data wpływu uzupełnionego wniosku 29.07.2011r.) zwrócił się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 310, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 15.11.2011r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zobowiązał wnioskodawcę do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a postanowieniem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 06.12.2011r. zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie informując że faktyczne zawieszenie postępowania zaistniało od dnia 15.11.2011 r.

Pan Stanisław Wajrak reprezentujący Pracownię Projektową „INWESTOR” Konin ul. Okólna 6, 62-510 Konin pismem z dnia 10.02.2012 r. (13.02.2012 r. data wpływu pisma) przesłał raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 21.02.2012r. na nasze pismo z dnia 15.02.2011 r. znak OŚ.6220-29/2011 dostarczono wymaganą ilość egzemplarzy raportu. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Prezydent Miasta Konina

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczna stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie są właściciele działek o numerach:

- 96/2, 97, 98, 99/3, 100/3, 114, 115/2, 116, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 296, 299/1, 299/2, 300, 301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 316, 317/1, 317/2, 320, 321, 324, 325/2, 327, 328, 329/2, 329/3, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 383/4, 384/1, 384/2, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390/1, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 615, 898, 902
obręb Starówka,

- 72, 73/2, 77, 78/2, 79, 80, 81, 107/2, 108, 182, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 320, 321, 322, 323, 324, 347, 348, 349, 350/2, 350/3, 350/4, 351, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 512, 520, 522, 530/2, 532/1, 535/1, 536, 540, 541, 542, 553, 555, 556, 557, 558/1, 558/3, 559, 560, 561, 1832, 1833 obręb Przydziałki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-02-27
Data udostępnienia: 2012-02-27 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301802
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,