Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

09-03-2012 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie na działkach nr 621/2, 622/2, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2 obręb Starówka, nr 625/1, 629/1, 630, 631/1, 632/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 644 obręb Osada, nr 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 67, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 124, 134/10, 577/3, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, 1527, 1529 obręb Wilków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł uwagi do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją sprawy. Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Przemysłowa 2 pok. 103 w godz. od 730 do 1530. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres um_konin@konet.pl od dnia 09.03.2012 r. do dnia 30.03.2012 r. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Prezydent Konina jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina www.konin.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-03-09
Data udostępnienia: 2012-03-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833431
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,