Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

15-03-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.03.2012 r., którego treść podaje się poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Kobylec – Szczęsny przedstawiciela firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 18.01.2012 r. (data wpływu wniosku, który został uzupełniony dnia 06.02.2012 r.)

POSTANAWIAM

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

2. Ustalić obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności analizy podanych niżej zagadnień:

a) w zakresie ochrony przed hałasem:
- określić parametry eksploatacyjne i technologiczne przedsięwzięcia mające wpływ na wielkość emisji hałasu w roku oddania inwestycji do użytkowania oraz na dalsze lata prognozy, takie jak: natężenie, struktura i prędkość ruchu z podziałem na porę dzienną (od godz. 6.00 do godz. do 22.00) i nocną (od godz. 22.00 do godz. 6.00), rodzaj nawierzchni, wyniesienia i wykopy;
- określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu zabezpieczeń, na rozpatrywany, najdalszy rok prognozy, na mapach w skali odpowiadającej szczegółowości poruszanych zagadnień;
- określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz ww. rozporządzeniem. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne;
- określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów wymagających ochrony przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na klimat akustyczny, z podaniem parametrów (np. w przypadku barier akustycznych, wysokości i długości oraz rodzaju technologii);
- dołączyć pełne wydruki komputerowe zawierające dane wejściowe do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu;
- przedstawić założenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej - lokalizacja przekroju pomiarowego, warunki wykonania pomiarów, terminy oraz krotność wykonywania pomiarów.

b) w zakresie ochrony powietrza:
- określić natężenie ruchu, jakie będzie występowało na drodze w roku oddania inwestycji do użytkowania oraz na dalsze lata prognozy z podziałem na poszczególne kategorie pojazdów (zgodne z analizą akustyczną);
- przedstawić ocenę analizowanych wariantów, w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia w zakresie wpływu na stan jakości powietrza;
- przedstawić pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska określające aktualny stan jakości powietrza;
- określić natężenie w godzinie szczytowej i na tej podstawie obliczyć prognozowaną wielkość emisji godzinowej ditlenku azotu oraz przedstawić obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem emisji, o której mowa powyżej jak i z uwzględnieniem emisji rocznej;
- przedstawić szczegółowy tok obliczeń wielkości emisji z uwzględnieniem natężenia ruchu i emisji jednostkowej;
- dołączyć pełne wydruki komputerowe zawierające dane do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu - dane wejściowe wprowadzone do programu oraz otrzymane wyniki obliczeń;
- załączyć graficzne przedstawienie izolinii stężeń godzinowych i rocznych dla emitowanych substancji oraz analizę słowną uzyskanych wyników obliczeń. Ponadto, na załącznikach graficznych wrysować linie rozgraniczające drogi;
- podać szerokość obszaru w liniach rozgraniczających, do którego Inwestor posiada lub będzie posiadał tytuł prawny;
- przedstawić założenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej - lokalizacja przekroju pomiarowego, warunki wykonania pomiarów, terminy oraz krotność wykonywania pomiarów.

c) w zakresie gospodarki odpadami:
- przedstawić rodzaje oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
- w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, wskazać sposoby ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
- wskazać sposoby ograniczania ilości powstających odpadów i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

d) w zakresie gospodarki wodnej i hydrogeologii:
- określić wielkość spływu wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego układu komunikacyjnego w oparciu o wielkość powierzchni utwardzonych objętych planowanym systemem odwodnienia (wielkość powierzchni zlewni), współczynnik spływu charakterystyczny dla poszczególnych rodzajów powierzchni oraz wyznaczony deszcz obliczeniowy;
- przedstawić informacje dotyczące warunków geologicznych i hydrogeologicznych w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji z uwzlędnieniem poziomów wodonośnych, głębokości zalegania pierwszego (gruntowego) poziomu wodonośnego, wód powierzchniowych, cieków wodnych, zlewni, do której przynależy teren planowanej inwestycji, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;
- przedstawić informacje dotyczące najbliżej położonych ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi oraz przedstawić wpływ planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia;
- określić sposób zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia prac;
- przedstawić rozwiązania techniczno-organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji dotyczące m.in. placu budowy, bazy surowcowo-materiałowej, parku maszyn.

e) w zakresie ochrony przyrody:
- przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2009 n Nr 15U póz. 1220 ze zm.);
- podać dokładny skład gatunkowy drzew przeznaczonych do wycinki, ich pierśnicę oraz wiek;
- ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na chronione gatunki zwierząt oraz roślin i ich siedliska a także siedliska prawnie chronione w tym gatunki i siedliska stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 PLH300009 Ostoja Nadwarciańska oraz obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty;
- zaproponować środki minimalizujące negatywny wpływ wycinki na środowisko przyrodnicze i przeciwdziałające ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej. Należy rozważyć np.: możliwość wykonania wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków (który w Wielkopolsce przypada w terminie od 15 marca do 15 lipca) i możliwość wykonania przed wycinką inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt lub roślin oraz zaproponowanie nasadzeń kompensujących wpływ wycinki na środowisko;
- opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

f) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pani Beata Kobylec – Szczęsny przedstawiciel firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina wnioskiem znak I.dz.39/BK/Aspekt/01/12 z dnia 18.01.2012 r. (19.01.2012 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismami: znak I.dz.49/BK/Aspekt/01/12 z dnia 19.01.2012 r. - data wpływu uzupełnienia 23.01.2012 r., znak I.dz.92/BK/Aspekt/02/12 z dnia 03.02.2012 r. – data wpływu uzupełnienia 06.02.2012 r.) zwróciła się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 09.02.2012 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-19/12 z dnia 23.02.2012 r. (01.03.2012 r. data wpływu) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, orzekając że po przeanalizowaniu akt sprawy zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy. Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem. Szczególnej uwadze poddać należy aspekt hałasu, w związku ze stwierdzeniem w karcie informacyjnej, iż prognozowane jest wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej, mimo zastosowania metod redukcji hałasu. Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ww. ustawy ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. ustawy).

W dniu 27.02.2012 r. wnioskodawca pismem znak I.dz.195/BKS/Aspekt/02/12 z dnia 24.02.2012 r. przesłał do tut. organu aneks nr 1 do Karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie klimatu akustycznego. Wnioskodawca stwierdził, iż po wykonaniu ponownej analizy akustycznej z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych oraz biorąc pod uwagę również aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia, wystarczające dla zapewnienia ochrony akustycznej terenów ochronnych będzie zastosowanie niższych ekranów akustycznych tj. o wys. 4,0 m po stronie prawej i 3,5 m po stronie lewej (zamiast odpowiednio 5,5 m oraz 4,5 m). Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 27.02.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, załączając aneks nr 1 do karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po przeanalizowaniu akt sprawy wraz z uzupełnieniem, pismem znak ON.NS-72/2/1-23/12 z dnia 05.03.2012 r. (07.03.2012 r. data wpływu) stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względów sanitarnych i zdrowotnych. Z przedłożonych informacji wynika, iż przedsięwzięcie polegać ma na przebudowie tzw. Trasy Warszawskiej w Koninie, wraz z obiektami inżynierskimi, na odcinku rozpoczynającym się przed skrzyżowaniem ul. Warszawskiej z ul. Wojska Polskiego - do skrzyżowania z ul. Kolską. Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem. Szczególnej uwadze poddać należy aspekt hałasu, w związku ze stwierdzeniem w karcie informacyjnej, iż prognozowane jest wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej, mimo zastosowania metod redukcji hałasu. Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust l ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz, 1227, z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. l pkt 7 lit, a w/w ustawy). Prezydent Miasta Konina w sentencji postanowienia w całości uwzględnił opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6620.4.2012 z dnia 09.02.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po przeanalizowaniu akt sprawy wraz z uzupełnieniem, postanowieniem znak WOO-II.4240.88.2012.KL z dnia 01.03.2012 r. (06.03.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku rozpoczynającym się około 200 m przed skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Kolską. Przedmiotowy odcinek ma długość około 1800 m. Trasa usytuowana jest w nasypie, którego wysokość osiąga maksymalnie 6 m. W ramach prac budowlanych planuje się m.in. wykonanie połączenia ulicy Osada z ulicą Szarych Szeregów, skrzyżowań i zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowie ulegną także istniejące obiekty mostowe znajdujące się w złym stanie technicznym. Na przedmiotowym odcinku droga posiada klasę techniczną GP o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu. W ramach badań w 2011 roku w ciągu ulicy Warszawskiej zanotowano średni dobowy ruch pojazdów w ilości 17353 pojazdów. W związku z zapisami art. 63 ust l pkt 2 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w oparciu o zapisy karty informacyjnej ustalono, iż przedmiotowa droga przebiega przez teren ochrony ujęcia wody dla miasta Konin „Kurów”. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. l pkt 2 lit. e ww. ustawy ustalono, że droga jest zlokalizowana częściowo na obszarze Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Przedmiotowa droga przebiega w otoczeniu terenów mieszkaniowych. W zasięgu oddziaływania hałasu znajdują się tereny wymagające ochrony akustycznej, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. póz. 826). Zgodnie z zapisami karty informacyjnej w chwili obecnej droga na przedmiotowym odcinku jest źródłem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu są przekraczane zarówno w porze dnia jak i nocy. W zależności od odległości od drogi przekroczenia w porze nocy wynoszą nawet 13 dB. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego, jednak biorąc pod uwagę odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, akustyczne standardy jakości środowiska nie zostaną zachowane. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przed hałasem. Dokładna analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych pozwoli na określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, w myśl art. 63 ust. l pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jeżeli jego realizacja może naruszać standardy jakości środowiska. W przypadku braków skutecznych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających standardy jakości środowiska, rozważona powinna być konieczność wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150 ze zm.). W tym zakresie, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli wydanie decyzji uzależnione jest od utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ocenę oddziaływania na środowisko dla takiego przedsięwzięcia przeprowadza się obligatoryjnie. Oddziaływanie emisji z drogi będzie miało charakter ciągły i jest związane z emisją spalin wydzielanych przez silniki poruszających się po drodze pojazdów. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie jego wpływu na stan jakości powietrza zgodnie z zakresem nałożonym w niniejszym postanowieniu. Pozwoli to, po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji na zajęcie stanowiska czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza. Szczegółowa analiza warunków hydrologicznych, hydrogeologicznych i geologicznych przedstawionych w raporcie pozwoli stwierdzić czy zastosowane rozwiązania technologiczne w zakresie odwodnienia planowanej inwestycji zapewnią właściwą ochronę zasobów ilościowych i jakościowych środowiska gruntowo-wodnego. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza, gospodarką wodną i hydrogeologią oraz gospodarką odpadami. Prezydent Miasta Konina w sentencji postanowienia w całości uwzględnił opinię i zakres raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-03-15
Data udostępnienia: 2012-03-15 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301822
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,