Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

04-04-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie”

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2012 r. (28.03.2012 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie” zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 28.03.2012 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62 - 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.

Stronami postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach: 457/1, 458, 465, 477, 459/20, 492/2, 493, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508/4, 508/5, 508/6, 509, 510, 512/3, 513, 514, 515/3, 515/4, 527/3, 528/1, 528/2, 527/16, 531, 532/1, 532/2, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 613/5, 623/6 obręb Starówka miasta Konina - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od wywieszenia na tablicy ogłoszeń (tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie).
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-04-04
Data udostępnienia: 2012-04-04 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301835
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,