Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-04-2012 r.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Kromolice - Pątnów

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), że w dniu 28.03.2012r. wpłynął wniosek Pana Andrzeja Piętki EPC S.A. ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa działającego z upoważnienia firmy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, dotyczący, uwzględnienia w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Kromolice - Pątnów, odcinek od słupa nr 15 (obecnie słup nr 10 linii 220kV Plewiska – Konin) do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400kV na terenie elektrowni Pątnów, który zostanie wyposażony w dodatkowe pola rozdzielni 400kV, dwóch działek o nr 148/19 i 148/20 obręb Kamienica, które zostały przeoczone przez wnioskodawcę. Działki te leżą w obszarze oddziaływania inwestycji. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o ponowne uzgodnienia.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stronami są właściciele działek o numerach ewidencyjnych:

gmina Konin:

 89/10, 89/30, 89/17, 77/4, 78/4 obręb Pątnów,
 165, 163, 171, 160, 159, 157, 155, 156 obręb Mieczysławów,
 154, 149, 1590, 1593, 1591, 56/2, 56/1, 57/2, 58, 59/2, 60/2, 61/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64/5, 57/4, 112/1, 124/1, 57/3, 122, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 118, 124/3, 119/4, 119/5, 119/6 obręb Gosławice,

gmina Kazimierz Biskupi:

 96/4, 94/4, 94/3, 93/4, 22/3, 43/2, 159, 44/1, 42/3, 44/4, 43/1, 42/1, 44/2, 42/2, 40/3, 158, 40/1, 41/1, 13/3, 13/1, 13/2 obręb Wieruszew.
 148/19, 148/20, 148/21, 148/9, 148/34, 198, 5077/7, 190, 5078/2, 163, 5078/5, 136/1, 188, 5084/1, 197, 5084/3, 195, 192, 191, 162, 160, 164, 5077/2, 182, 159 obręb Kamienica.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w postępowania, można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Ze względu na fakt, że inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch gmin: Konin i Kazimierz Biskupi. Publikacja jest również wywieszona w Kazimierzu Biskupim, gdzie można składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-04-05
Data udostępnienia: 2012-04-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295784
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,