Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-04-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.18.2011 z dnia 03.04.2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.18.2011 z dnia 03.04.2012 r. dot. możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, którego treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 05.04.2012 r. do dnia 19.04.2012 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w godz. od 730 do 1530w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 20.04.2012 r. do dnia 27.04.2012 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Przemysłowa 2 62-510 Konin pok. 103 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres: um_konin@konet.pl.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie na działkach nr 621/2, 622/2, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2 obręb Starówka, nr 625/1, 629/1, 630, 631/1, 632/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 644 obręb Osada, nr 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 67, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 124, 134/10, 577/3, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, 1527, 1529 obręb Wilków.
Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Małgorzata Malińska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie są właściciele działek o numerach:

- 621/1, 621/2, 622/2, 623/7, 623/13, 623/15, 624/3, 624/4, 625/1, 625/3, 625/4, 626/1, 626/3, 626/4, 627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633, 634/1, 634/2, 635/1, 635/2, 636/1, 636/2, 637, 654, 655, 657, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2, 1036 obręb Starówka,

- 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 630, 631/1, 631/3, 631/4, 631/5, 631/6, 632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 633/1, 633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 634/1, 634/3, 634/4, 634/5, 634/6, 635/1, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 636/1, 636/3, 636/4, 636/5, 636/6, 643, 644, 645, 646/4, 646/5, 646/6, 646/7, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 646/12, 646/13, 646/14, 646/15, 647/6 obręb Osada,

- 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 70, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100/4, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 113/1, 113/2, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 123, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/3, 126/4, 126/5, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 132/5, 133/1, 133/2, 133/3, 133/6, 133/7, 134/3, 134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 135/1, 135/2, 137, 138, 152, 153, 155/2, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 163, 164, 165/1, 165/6, 166/1, 166/2, 166/5, 167/1, 192, 541/3, 543/3, 545/3, 547/3, 549/3, 551/3, 553/1, 555/3, 555/7, 557/3, 557/7, 559/8, 559/10, 562/1, 562/3, 563/3, 563/8, 564/3, 564/8, 565/3, 565/8, 566/3, 566/5, 567/3, 567/8, 568/3, 568/8, 569/3, 569/8, 570/3, 570/8, 571/3, 571/9, 572/5, 572/10, 572/11, 575/2, 576/5, 576/7, 577/3, 577/4, 577/5, 580/5, 580/13, 580/17, 583, 586/1, 1196/3, 1196/8, 1213, 1218/1, 1218/2, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4, 1520, 1521, 1527, 1529, 1542, 1643, 1644 obręb Wilków.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-04-05
Data udostępnienia: 2012-04-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461268
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,