Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

19-04-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2012 r. z dnia 16.04.2012 r. podejmującym z urzędu postępowanie administracyjne oraz o wysłanych pismach znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 17.04.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o uzgodnienie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia, których treść podaje się poniżej:

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku
z wnioskiem Pani Beaty Kobylec – Szczęsny przedstawiciela firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 18.01.2012 r. (data wpływu wniosku, który został uzupełniony dnia 06.02.2012 r.)

 

POSTANAWIAM

 

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

 

UZASADNIENIE

 

Pani Beata Kobylec – Szczęsny przedstawiciel firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina wnioskiem znak I.dz.39/BK/Aspekt/01/12 z dnia 18.01.2012 r. (19.01.2012 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismami: znak I.dz.49/BK/Aspekt/01/12 z dnia 19.01.2012 r. - data wpływu uzupełnienia 23.01.2012 r., znak I.dz.92/BK/Aspekt/02/12 z dnia 03.02.2012 r. – data wpływu uzupełnienia 06.02.2012 r.) zwróciła się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

            Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.03.2012 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zobowiązał wnioskodawcę do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 28.03.2012 r. zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Pani Beata Kobylec – Szczęsny przedstawiciel firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina pismem znak I.dz.340/BKS/Aspekt/04/12 z dnia 12.04.2012 r. (13.04.2012 r. data wpływu pisma) przesłała raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) nie reguluje kwestii składania zażalenia na postanowienie dot. podjęcia postępowania administracyjnego. W związku z tym, że orzeczenie odwieszające postępowanie jest postanowieniem w sprawie zawieszenia postępowania, zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), na postanowienie takie przysługuje stronie zażalenie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

___________________________________________________________________________

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

 

Uprzejmie informujemy, że przed tut. organem, na wniosek Pani Beaty Kobylec – Szczęsny przedstawiciela firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.01.2012 r. (data wpływu wniosku, który został uzupełniony dnia 06.02.2012 r.) toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

            Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz w oparciu o art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 77 ust. 2 w/w ustawy.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________

 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny

ul. Staszica 16,   62-500 Konin

 

 

Uprzejmie informujemy, że przed tut. organem, na wniosek Pani Beaty Kobylec – Szczęsny przedstawiciela firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.01.2012 r. (data wpływu wniosku, który został uzupełniony dnia 06.02.2012 r.) toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

            Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 77 ust. 2 w/w ustawy.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Stronami postępowania administracyjnego są właściciele działek:

- 52/1, 52/2, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/2, 66/4, 67/1, 67/2, 68, 70/1, 70/3, 70/4, 71, 72/1, 72/2, 73, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 89/1, 89/2, 90, 91, 92/3, 92/4, 92/7, 92/9, 93/3, 93/4, 93/6, 94/1, 94/2, 619/1, 619/2, 620/1, 620/3, 620/5, 620/6, 620/7, 621/2, 622/2, 623/7, 623/13, 623/15, 624/3, 624/4, 625/1, 625/3, 625/4, 626/1, 683/1, 683/2, 683/3, 904, 914, 1033/1, 1033/2, obręb Starówka

- 96, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 228, 229/1, 229/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 231, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 241, 242/2, 248, 251, 252, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/3, 256/4, 257, 258/1, 258/2, 632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 633/1, 633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 634/1, 634/3, 634/4,634/5, 634/6, 635/1, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 636/1, 636/3, 636/4, 636/5, 636/6, 637, 638/1, 638/3, 638/4, 639, 640/1, 640/2, 640/5, 641/1, 641/3, 641/4, 641/5, 641/6, 642/1, 642/4, 642/5, 642/7, 642/8, 642/9, 642/10, 642/11, 642/12, 643, 644, 645, 646/4, 646/5, 646/6, 646/7, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 646/12, 646/13, 646/14, 646/15, 647/1, 647/2, 647/3, 647/5, 647/6, 653, obręb Osada.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-04-19
Data udostępnienia: 2012-04-19 07:31:53
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-19 07:31:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301744
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,