Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

26-04-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania
o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.29.2011 z dnia 24.04.2012r. dot. możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, którego treść podaje się poniżej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 26.04.2012 r. do dnia 10.05.2012r.
Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w godz. od 730 do 1530w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 11.05.2012r. do dnia 18.05.2012r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Przemysłowa 2 62-510 Konin pok. 103 lub w Urzędzie Miejskim
w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres: um_konin@konet.pl.

 

                                                           ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miejski
w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu pisma Inwestora
o wycofanie  wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- „Rozbudowa ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie” na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 310, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica
w Koninie są właściciele działek o numerach:

- 96/2, 97, 98, 99/3, 100/3, 114, 115/2, 116, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 296, 299/1, 299/2, 300, 301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 316, 317/1, 317/2, 320, 321, 324, 325/2, 327, 328, 329/2, 329/3, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 383/4, 384/1, 384/2, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390/1, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 615, 898, 902 obręb Starówka,

- 72, 73/2, 77, 78/2, 79, 80, 81, 107/2, 108, 182, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 320, 321, 322, 323, 324, 347, 348, 349, 350/2, 350/3, 350/4, 351, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 512, 520, 522, 530/2, 532/1, 535/1, 536, 540, 541, 542, 553, 555, 556, 557, 558/1, 558/3, 559, 560, 561, 1832, 1833 obręb Przydziałki.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-04-26
Data udostępnienia: 2012-04-26 07:30:48
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-26 07:30:48
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295757
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,