Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-05-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 27.04.2012 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którego treść podaje się poniżej:

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Długokęckiego działającego przez Agren Zakład Inżynierii Środowiska Komorowo 19a 62-530 Kazimierz Biskupi pełnomocnika Farmy Wiatrowej Konin Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa z dnia 03.02.2012 r. (data wpływu wniosku 23.02.2012 r., który został uzupełniony dnia 29.03.2012 r.)

 

POSTANAWIAM

 

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach
nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie.

2. Ustalić obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności analizy podanych niżej zagadnień:

a) w zakresie ochrony przyrody:

- opis elementów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (w tym szaty roślinnej z chronionymi gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, występujących zwierząt, ukształtowania terenu, występowania wód powierzchniowych, itd.) wraz z opisem elementów przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2009 n Nr 151 póz. 1220 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy (w cyklu rocznym tj. w okresie lęgowym, migracji i zimowania), które są grupą organizmów szczególnie narażona na negatywne oddziaływania tego typu inwestycji. Opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystania omawianego terenu przez awifaunę i chiropterofaunę. Powyższe informacje należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie obejmujących m.in. okres wegetacji roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy). Ponadto należy opisać metody wykorzystane do zebrania ww. danych.

- opis oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzić się w wykopach pod elektrownie) oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia oraz wykorzystywania zasobów środowiska,

- opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę,

- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania. Zgodnie z opracowaniem Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” podstawowym działaniem minimalizującym jest odpowiednia lokalizacja turbin względem struktur atrakcyjnych dla nietoperzy (lasów, cieków i zbiorników wodnych, szpalerów itp.).

- opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane,

- zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji, działaniami minimalizującymi oraz monitoringiem także w formie graficznej,

- propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizacyjnego farmy wiatrowej z podaniem metod i harmonogramu,

b) z zakresu ochrony przed hałasem:

- określenie parametrów akustycznych turbin (najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej),

- wskazanie lokalizacji planowanych turbin i wykonanie analizy akustycznej, w jednym
z aktualnie obowiązujących układów współrzędnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 poz. 821). W przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbin na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w ww. układzie odniesienia. Dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną.

- podanie odległości od najbliższych planowanych lub istniejących w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych,

- analizę ewentualnego skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego z terenu planowanej inwestycji i inwestycji o podobnym profilu planowanych lub istniejących w jej sąsiedztwie,

- dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanych turbin wiatrowych, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), w szczególności określenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od turbin,

- określenie największej odległości od siłowni, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi,

- przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochrona akustyczną,

- wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej położonych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów,

c) z zakresu gospodarki odpadami:

- informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,

- informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów),

- informacje dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego przez płyny eksploatacyjne, w tym olej transformatorowy,

d) z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

- opis sposobu przyłączenia turbin do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne). W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie stacji elektroenergetycznych i/lub linii napowietrznych należy ocenić rozkład pól elektrycznego i magnetycznego wokół tych obiektów,

e) opis całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich elementów infrastruktury towarzyszącej,

f) analizę oddziaływań akumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi konstrukcjami o takim samym przeznaczeniu, obejmującą, w szczególności oddziaływania akustyczne ora oddziaływania na awifaunę i krajobraz,

g) opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane,

h) odniesienie do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

i) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). W raporcie należy podać dokładną odległość najbliższych budynków mieszkalnych od projektowanych siłowni wiatrowych oraz przedstawić w szczególności analizę mogących wystąpić uciążliwości, z uwzględnieniem oceny lokalizacji inwestycji w aspekcie zasięgu występowania potencjalnych uciążliwości związanych z efektem migotania cienia – przecinania światła słonecznego.

UZASADNIENIE

           Pan Leszek Długokęcki działający przez Agren Zakład Inżynierii Środowiska Komorowo 19a 62-530 Kazimierz Biskupi pełnomocnik Farmy Wiatrowej Konin Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa wnioskiem z dnia 03.02.2012 r. (data wpływu wniosku 23.02.2012 r., który został uzupełniony dnia 29.03.2012 r.) zwrócił się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie.

            Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

            Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się pismem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 08.03.2012 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie i jednocześnie w oparciu o art. 80 ust. 2 ww. ustawy poproszono o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie pismem znak UA.6727.87.2012 z dnia 13.03.2012 r. (15.03.2012 r. data wpływu) przekazał wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ww. działek oraz stwierdził, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zatwierdzonym uchwałą Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w północnej części miasta (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2004 r. Nr 26 poz. 718). Jednocześnie poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów – Janów, ww. działki znajdują się w granicach opracowywanego planu.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 05.04.2012 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-40/12 z dnia 23.04.2012 r. (26.04.2012 r. data wpływu) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, orzekając że po przeanalizowaniu akt sprawy zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy. Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia. Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ww. ustawy ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. ustawy). Prezydent Miasta Konina w sentencji postanowienia w całości uwzględnił opinię i zakres raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6620.8.2012 z dnia 05.04.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4240.180.2012.KB z dnia 19.04.2012 r. (25.04.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust. l pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zbadał jaki jest rodzaj, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz jaka emisja i uciążliwości wystąpią w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dziewięciu siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW i maksymalnej wysokości do 200 m n.p.t. wraz ze stacja transformatorową i siecią kablowa zasilającą niskiego i średniego napięcia. Energia elektryczna przesłana zostanie podziemnymi kablami do stacji transformatorowej, zlokalizowanej poza obszarem fermy, skąd poprzez transformatory SN/110 kV przesłana zostanie do systemu energetycznego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm.).
W odległości ok. 4 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Puszcza Bieniszewska PLH300011. W Pobliżu miejsca realizacji inwestycji znajdują się zbiorniki wodne, cieki oraz obszary leśne mogące stanowić miejsca przebywania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy. Biorąc powyższe pod uwagę a także uwzględniając skalę inwestycji (9 elektrowni) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że istnieje ryzyko negatywnego wpływu inwestycji na ww. gatunki zwierząt.

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” oraz Porozumienia dla ochrony nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” zaleca się by raport zawierał wyniki rocznego monitoringu przedrealizacyjnego ptaków i nietoperzy w celu uzyskania informacji o składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym, natężeniu i sposobie wykorzystania przestrzeni przez ptaki (w szczególności: drapieżniki i gatunki o dużych rozmiarach ciała, migranci dalekodystansowi, ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe) i nietoperze.

Mając na uwadze skalę przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). W treści przedłożonej karty informacyjnej zawarto twierdzenie, że wybrana lokalizacja siłowni, zapewnia brak oddziaływania akustycznego. Nie wskazano jednak precyzyjnie lokalizacji turbiny. Nie zawarto również szczegółowej analizy oddziaływania akustycznego siłowni, w tym możliwości kumulowania się oddziaływania. Mając na uwadze powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, iż niezbędne jest dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska. Raport powinien zawierać precyzyjne określenie podstawowych parametrów akustycznych i geometrycznych źródła hałasu, jakimi są planowane i istniejące turbiny wiatrowe oraz analizę rozkładu poziomów hałasu w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem punktów zlokalizowanych na granicach najbliżej położonych terenów wymagających ochrony akustycznej. W raporcie należy zwrócić szczególną uwagę na kumulowanie się oddziaływań akustycznych przedmiotowego przedsięwzięcia z oddziaływaniami innych istniejących i planowanych siłowni wiatrowych. Z uwagi na możliwość negatywnego wpływu realizowanego przedsięwzięcia na środowisko, w niniejszym postanowieniu wskazano ponadto zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, a także z zakresu gospodarki odpadami, które powinny być szczegółowo przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, zobowiązano inwestora do przedstawienia w raporcie rozpatrywanych wariantów przedsięwzięcia wraz z analizą ich oddziaływania na środowisko. Prezydent Miasta Konina w sentencji postanowienia w całości uwzględnił opinię i zakres raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronami postępowania administracyjnego są właściciele działek w Koninie
o numerach:

- 140/9, 141/3, 141/4, 154, 170, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 182, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów,

- 94/3, 94/5, 95/5, 95/6, 95/8, 95/10, 96/3, 96/5, 97/3, 97/5, 98/5, 98/6, 99/3, 99/5, 100/3, 101/2, 102/2, 103/3, 103/4, 104/2, 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 120/1, 266/3, 266/5, 267/1, 268/6, 269/7, 270, 271/6, 272, 279/2, 280/2, 281/2, 284/13, 284/16, 284/19, 418/4, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 431/2, 432/2, 432/4, 433/1, 433/3, 433/4, 434/1, 434/3, 434/5, 434/6, 435/6, 435/8, 436/4, 437/8, 437/10,447/7, 448/2, 450/1, 453/2, 454/1, 455/2, 455/3, 456, 457/1, 545/3, 545/6, 545/7, 545/8, 545/10, 545/14, 545/15, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/22, 545/23, 545/24, 545/25, 545/26, 545/27, 545/28, 546, 547/1, 547/3, 547/5, 547/8, 548/3, 548/4, 548/7, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 600,605, 606, 607 obręb Pątnów.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-05-09
Data udostępnienia: 2012-05-09 09:29:19
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-09 09:29:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295747
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,