Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

10-05-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 07.05.2012 r. zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego treść podaje się poniżej:

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Długokęckiego działającego przez Agren Zakład Inżynierii Środowiska Komorowo 19a 62-530 Kazimierz Biskupi pełnomocnika Farmy Wiatrowej Konin Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa z dnia 03.02.2012 r. (data wpływu wniosku 23.02.2012r., który został uzupełniony 29.03.2012r.)

 

POSTANAWIAM

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Leszek Długokęcki działający przez Agren Zakład Inżynierii Środowiska Komorowo 19a 62-530 Kazimierz Biskupi pełnomocnik Farmy Wiatrowej Konin Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa wnioskiem z dnia 03.02.2012 r. (data wpływu wniosku 23.02.2012r., który został uzupełniony 29.03.2012r.) zwrócił się do tut. organu
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Konin o łącznej mocy przyłączeniowej 27 MW składającej się z 9 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działkach nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie.

            Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), dla którego ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

            Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się pismem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 08.03.2012 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 172, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów oraz nr 545/17, 545/19, 545/20, 545/25 obręb Pątnów w Koninie i jednocześnie w oparciu o art. 80 ust. 2 ww. ustawy poproszono o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie pismem znak UA.6727.87.2012 z dnia 13.03.2012 r. (15.03.2012 r. data wpływu) przekazał wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ww. działek oraz stwierdził, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zatwierdzonym uchwałą Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w północnej części miasta (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2004 r. Nr 26 poz. 718). Jednocześnie poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów – Janów, ww. działki znajdują się w granicach opracowywanego planu.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 05.04.2012 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-40/12 z dnia 23.04.2012 r. (26.04.2012 r. data wpływu) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ww. ustawy ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a w/w ustawy).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6620.8.2012 z dnia 05.04.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4240.180.2012.KB z dnia 19.04.2012 r. (25.04.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

            Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 27.04.2012 r. nałożył obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

Stronami postępowania administracyjnego są właściciele działek w Koninie
o numerach:

- 140/9, 141/3, 141/4, 154, 170, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 182, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2 obręb Mieczysławów,

- 94/3, 94/5, 95/5, 95/6, 95/8, 95/10, 96/3, 96/5, 97/3, 97/5, 98/5, 98/6, 99/3, 99/5, 100/3, 101/2, 102/2, 103/3, 103/4, 104/2, 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 120/1, 266/3, 266/5, 267/1, 268/6, 269/7, 270, 271/6, 272, 279/2, 280/2, 281/2, 284/13, 284/16, 284/19, 418/4, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 431/2, 432/2, 432/4, 433/1, 433/3, 433/4, 434/1, 434/3, 434/5, 434/6, 435/6, 435/8, 436/4, 437/8, 437/10,447/7, 448/2, 450/1, 453/2, 454/1, 455/2, 455/3, 456, 457/1, 545/3, 545/6, 545/7, 545/8, 545/10, 545/14, 545/15, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/22, 545/23, 545/24, 545/25, 545/26, 545/27, 545/28, 546, 547/1, 547/3, 547/5, 547/8, 548/3, 548/4, 548/7, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 600,605, 606, 607 obręb Pątnów.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-05-10
Data udostępnienia: 2012-05-10 07:57:28
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-10 07:57:28
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461188
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,