Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

23-05-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust.7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym znak OŚ.6341.3.2012  z dnia 22.05.2012 r. której treść podaje się poniżej:

 

Konin, dnia  22.05.2012r.

OŚ. 6341.3.2012

 

DECYZJA NR 5

 

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1 i pkt 8, art.123 ust.2, art.127 ust.1, ust.6, art.131 ust.1 i 2 w związku z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z  2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek z dnia 23.03.2012r. ( 28.03.2012r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin

 

ORZEKAM

 

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin w następującym zakresie: 

Odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie” - działki w zasięgu leja depresji o nr ewidencyjnych: 457/1, 458, 465, 477, 459/20, 492/2, 493, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508/4, 508/5, 508/6, 509, 510, 512/3, 513, 514, 515/3, 515/4, 527/3, 528/1, 528/2, 527/16, 531, 532/1, 532/2, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 613/5, 623/6 obręb Starówka miasta Konina na następujących warunkach:

1. Odwodnienie wykopów budowlanych tymczasową instalacją igłofiltrową prowadzoną w ulicy Żwirki i Wigury w Koninie na obszarze o powierzchni łącznej ok. 1,92 ha z wydajnością ok. 170,0 m3/d przez okres około dwóch miesięcy.

2. Górna krawędź filtrów igieł zapuszczona będzie na głębokość ok. 1,0 m poniżej dna wykopu.  

3. Igłofiltry wpłukiwane będą wzdłuż wykopu, jednostronnie w rozstawie co 1,0 - 2,0 m.

4. Łączna ilość odprowadzanych wód  z odwodnienia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych wyniesie:

Qmax.h = 6,92 m3/h

    Qśr.d  = 166,7 m3/d

                                                Qmaxroczne = 10 000 m3 (przez okres ok. dwóch miesięcy)

 

 

5. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów planuje się do kanalizacji sanitarnej Ø 200

w ul. Żwirki i Wigury w Koninie.

II. Pozwolenie obowiązuje na czas niezbędny do wykonania prac związanych z odwodnieniem wykopów tj. do 31.10.2015 r.

III.  Zobowiązać Inwestora do:

1. Wykonania i prowadzenia odwodnienia zgodnie z założeniami projektowanymi zawartymi w  operacie wodnoprawnym.

2. Nie przekraczania przy odwodnieniu wykopów budowlanych wymaganego poziomu obniżenia zwierciadła wody gruntowej.

3. Przestrzegania reżimu higieniczno - sanitarnego przy budowie wodociągu, aby uniknąć konieczności kilkukrotnego płukania wodociągu.

4. Uporządkowania terenu wokół planowanej inwestycji po jej zakończeniu.

5. Wyrównania wszelkich szkód, jakie w wyniku objętej pozwoleniem wodnoprawnym działalności wnioskodawcy poniosą osoby trzecie – prawne lub fizyczne.

6. Sprawnego i szybkiego usuwania ewentualnych awarii.

 

UZASADNIENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin wystąpiło z wnioskiem z dnia 23.03.2012r. ( 28.03.2012r. data wpływu) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie” - działki w zasięgu leja depresji o nr ewidencyjnych: 457/1, 458, 465, 477, 459/20, 492/2, 493, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508/4, 508/5, 508/6, 509, 510, 512/3, 513, 514, 515/3, 515/4, 527/3, 528/1, 528/2, 527/16, 531, 532/1, 532/2, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 613/5, 623/6 obręb Starówka.  Do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony w marcu 2012r., opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Wniosek spełniał wymagania określone w art. 132 ustawy Prawo wodne.

Pismem znak OŚ.6341.3.2012 z dnia 03.04.2012 r. Prezydent Miasta Konina zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin oraz zamieszczono na stronie internetowej www.konin.pl

Podstawą prawną do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest:

1. Wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin z dnia 23.03.2012r. ( 28.03.2012r. data wpływu).

2. Operat wodnoprawny opracowany przez inż. Romana Urbaniaka Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane sporządzony w marcu 2012r. wraz z opisem prowadzonej działalności sporządzonej w języku nietechnicznym.

Przed wydaniem niniejszej decyzji Prezydent Miasta Konina dopełnił obowiązku określonego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiając stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły żadnych uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wzniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie wodnoprawne może je zmienić.

Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku zmiany celu i zakresu korzystania z wód lub warunków uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Wobec tego, iż liczba stron postępowania przekracza 20 to zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) zastosowano art. 49 KPA tj. zawiadomiono strony poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach :

457/1, 458, 465, 477, 459/20, 492/2, 493, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508/4, 508/5, 508/6, 509, 510, 512/3, 513, 514, 515/3, 515/4, 527/3, 528/1, 528/2, 527/16, 531, 532/1, 532/2, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 613/5, 623/6 obręb Starówka miasta Konina.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-05-23
Data udostępnienia: 2012-05-23 08:22:41
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-23 08:22:41
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295821
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,