Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-05-2012 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji z 22.05.2012r., znak: OŚ.6220-29/2011, której treść podaję poniżej:

 

DECYZJA NR 17

 

 

Na podstawie art. 104, art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 15.07.2011r.

 

ORZEKAM

 

Umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie” na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 310, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Stanisław Wajrak  właściciel Pracowni Projektowej INWESTOR KONIN ul. Okólna 6  62-510 Konin, działając z upoważnienia Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin wnioskiem z dnia 15.07.2011 r. (22.07.2011r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismem z dnia 29.07.2011r.- data wpływu uzupełnionego wniosku 29.07.2011r.) zwrócił się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) organem właściwym do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach p przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konina.

Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 01.08.2011r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-60/11 z dnia 16.08.2011 r. (18.08.2011r. data wpływu) stwierdził, iż nie zachodzą przesłanki z art. 63ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6620-29/2011 z dnia 01.08.2011 r. zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-II.4240.405.2011.JC dnia 19.10.2011 r. (24.10.2011 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

            Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 15.11.2011r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zobowiązał wnioskodawcę do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a postanowieniem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 06.12.2011r. zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie informując że faktyczne zawieszenie postępowania zaistniało od dnia 15.11.2011 r.

            Pan Stanisław Wajrak reprezentujący Pracownię Projektową „INWESTOR” Konin ul. Okólna 6, 62-510 Konin pismem z dnia 10.02.2012r. (13.02.2012 r. data wpływu pisma) przesłał raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 21.02.2012r. na nasze pismo z dnia 15.02.2011r. znak OŚ.6220-29/2011 dostarczono wymaganą ilość egzemplarzy raportu.

Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 22.02.2012r. podjął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Po wnikliwej analizie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pismem znak OŚ.6220-29/2011 z dnia 27.02.2012r. w oparciu o art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do przedłożonej dokumentacji w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu oraz natężenia ruchu. W dniu 07.03.2012r. (pismem z dnia 29.02.2012r.) inwestor dostarczył wyjaśnienia do raportu. Analiza dostarczonych dokumentów, stanowiących uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. rozbudowa ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie potwierdza, że przy całkowitej eliminacji ruchu pojazdów ciężkich i autobusów zostaną dotrzymane warunki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu. W pozostałych przypadkach występują przekroczenia hałasu na analizowanym terenie.

            Pismem z dnia 02.04.2012r. (data wpływu: 20.04.2012r.) inwestor wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie na działkach nr 116, 121, 296, 308, 309, 310, 327, 328, 388, 389, 397, 398, 399, 898 obręb Starówka oraz nr 73/2, 77, 78/2, 79, 81, 257, 320, 347, 461, 452, 512, 553, 561 obręb Przydziałki.

Przed wydaniem niniejszej decyzji starosta dopełnił obowiązku określonego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiając stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła żadnych uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy liczna stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie są właściciele działek o numerach:

- 96/2, 97, 98, 99/3, 100/3, 114, 115/2, 116, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 296, 299/1, 299/2, 300, 301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 316, 317/1, 317/2, 320, 321, 324, 325/2, 327, 328, 329/2, 329/3, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 383/4, 384/1, 384/2, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390/1, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 615, 898, 902
obręb Starówka,

- 72, 73/2, 77, 78/2, 79, 80, 81, 107/2, 108, 182, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 320, 321, 322, 323, 324, 347, 348, 349, 350/2, 350/3, 350/4, 351, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 512, 520, 522, 530/2, 532/1, 535/1, 536, 540, 541, 542, 553, 555, 556, 557, 558/1, 558/3, 559, 560, 561, 1832, 1833
obręb Przydziałki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
o wydaniu decyzji. Termin czternastu dni liczy się od dnia 28.05.2012r. do dnia 11.06.2012r.

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-05-28
Data udostępnienia: 2012-05-28 07:53:32
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-28 07:53:32
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301817
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,