Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

27-06-2012 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł uwagi do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją sprawy. Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Przemysłowa 2 pok. 103 w godz. od 730 do 1530. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres um_konin@konet.pl od dnia 27.06.2012 r. do dnia 18.07.2012 r. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Prezydent Konina jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

            Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina  www.konin.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

 

Prezydent Miasta Konina

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-06-27
Data udostępnienia: 2012-06-27 09:51:19
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-27 09:51:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833552
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,