Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

01-08-2012 r.

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 5MW zlokalizowanej w Koninie przy ul. Sulańskiej na działce ewidencyjnej nr 126/46 obręb Maliniec.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy BP21 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polna 140b, 87 - 100 Toruń, reprezentowaną przez ECO - PROJEKT, ul. Dąbrowskiego 291a, 60 - 406 Poznań z dnia 15.05.2012r. (data wpływu 16.05.2012 r.).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejszej prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 2 sierpnia 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 , a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Prezydent jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina bip.konin.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie ora w miejscu planowanej inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-08-01
Data udostępnienia: 2012-08-01 10:39:11
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-01 10:39:11
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295814
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,