Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

03-08-2012 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja zmieniająca  Decyzję NR 13 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.07.2010 r. znak sprawy: OŚ.7624-17/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych (ZTUO)”, które realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1436/3, 1436/4, 1436/5 obręb Gosławice oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 45/3, 45/4 obręb Maliniec poprzez zmianę nazwy zadania w wydanej decyzji z brzmienia „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych (ZTUO), na nazwę przedsięwzięcia o brzmieniu „Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koninie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62- 510 Konin w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-08-03
Data udostępnienia: 2012-08-03 07:50:43
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-03 07:50:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295817
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,