Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

14-09-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.09.2012 r. wraz z załącznikiem, których treść podaje się poniżej:

 

 

DECYZJA NR 9

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Kobylec – Szczęsny przedstawiciela firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 Konin z dnia 18.01.2012 r. (data wpływu wniosku, który został uzupełniony dnia 06.02.2012 r.) i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

USTALAM

            środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi i jednocześnie:

 

  1. Określam:
  1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz
z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnienie konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) wytwarzane na poszczególnych etapach inwestycji odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami,

b) odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,

c) odpady przekazywać w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

d) przy wykonywaniu robót ziemnych warstwę urodzajną ziemi odłożyć w pryzmach poza obszarem prowadzonych robót; masy ziemne powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości wykorzystać ponownie, pod warunkiem, że nie przekraczają standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych,

e) wszelkie wycieki substancji niebezpiecznych do gruntu niezwłocznie neutralizować,

f) w odniesieniu do etapu realizacji inwestycji zastosować następujące rozwiązania mające na celu ochronę środowiska:

- prowadzić ciągły regularny nadzór sprawności maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych podczas budowy inwestycji, a wszelkie usterki niezwłocznie likwidować, nie dopuszczając do wycieków,

- pojazdy, urządzenia wykorzystywane na etapie budowy tankować poza terenem inwestycji, oraz poza terenem strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konin,

- przy lokalizacji zaplecza technicznego usuniętą warstwę gleby zdeponować, tak, aby mogła zostać wykorzystana do późniejszej rekultywacji, a zaplecze budowy uszczelnić tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-glebowego,

- miejsce czasowego gromadzenia mas ziemnych zlokalizować poza strefą pośrednią ochrony ujęcia wód podziemnych oraz poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią (obszar międzywala rzeki Warty),

- zaplecze budowy, magazyn odpadów oraz place postojowe dla maszyn i środków transportu zlokalizować poza obszarami podmokłymi i w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od cieków, poza strefą pośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych oraz poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszarem międzywala rzeki Warty,

- place wraz z zapleczem budowy wyposażyć w środki służące do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu,

- place postojowe dla maszyn i środków transportu utwardzić drogowymi płytami betonowymi,

- magazynowanie materiałów i surowców budowlanych prowadzić poza strefą pośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych oraz poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią,

g) przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych podczyścić je w osadnikach i separatorach węglowodorów ropopochodnych o minimalnych parametrach: dla odcinka D4 przepustowość nominalna co najmniej 30 dm3/s, przepustowość hydrauliczna co najmniej 300 dm3/s; dla odcinka D6 przepustowość nominalna co najmniej 40 dm3/s; dla odcinka D7 przepustowość nominalna co najmniej 10 dm3/s, przepustowość hydrauliczna co najmniej 100 dm3/s,

h) roboty budowlane zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzić jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00,

i) zaprojektować ekrany akustyczne,

j) drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki należy usunąć poza sezonem lęgowym ptaków trwającym od 15 marca do 15 lipca,

k) drzewa nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi,

l) wykonać nasadzenia zieleni, w liczbie 226 szt.; wykluczone jest używanie do nasadzeń gatunków inwazyjnych oraz obcych m.in.: robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, czeremcha amerykańska Padus serotina, klon jesionolistny Acer negundo czy jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica,

m) przed wycinką drzew wykonać inwentaryzację przyrodniczą pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów; w przypadku, gdy drzewa zakwalifikowane do wycinki będą stanowić miejsce występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów podjąć czynności przeciwdziałające naruszeniu przepisów o ochronie przyrody między innymi polegające na ich przeniesieniu w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce,

n) maksymalnie ograniczyć szerokość pasa robót.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji:

a) teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz tereny sąsiednie przywrócić do stanu pierwotnego,

b) zastosować tzw. „cichą" nawierzchnię o skuteczności obniżania hałasu min. 2 dB w odniesieniu do tradycyjnej nawierzchni na całym odcinku przedmiotowej ul. Warszawskiej wchodzącym w zakres przedsięwzięcia,

c) zaprojektować ekrany akustyczne:

- Ekran E1 o długości ok. 350 m, po stronie prawej ul. Warszawskiej, od km 0+200 do km 0+545, o wysokości względem poziomu jezdni 4 m,

- Ekran E2 o długości ok. 150 m, po stronie lewej ul. Warszawskiej, od km 0+400 do km 0+534, o wysokości względem poziomu jezdni 3,5 m,

d) plac budowy oraz skład materiałów budowlanych zlokalizować poza obszarami Natura 2000,

e) inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisami szczególnymi, zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

II. Stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, dla odcinków inwestycji drogowej, dla których nie mogą być dotrzymane akustyczne standardy jakości środowiska na terenach leżących poza liniami rozgraniczającymi inwestycję. Zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), obszar ograniczonego użytkowania wyznaczony zostanie na podstawie analizy porealizacyjnej.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod warunkiem, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w niniejszej decyzji oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

IV. Nakładam obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej wyników właściwemu organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania:

1. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na stan jakości powietrza wykonać pomiary i przedstawić analizę rozprzestrzeniania dwutlenku azotu w powietrzu. Analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonać w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu, na podstawie prowadzonego monitoringu natężenia ruchu. W celu weryfikacji poprawności obliczeń teoretycznych (analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu) wykonać pomiary dwukrotnie w ciągu roku, jedne w okresie jesienno-zimowym i drugie w okresie wiosenno-letnim, w trzech stałych punktach pomiarowych zlokalizowanych:

a) w km 0+300 i 1+060, w miejscu gdzie przepływ powietrza wokół punktu pomiarowego nie będzie ograniczony żadnymi przeszkodami,

b) w km 0+480, za ekranem akustycznym.

Każdy pomiar wykonać w godzinie szczytu, w warunkach reprezentatywnych dla ekstremalnie niekorzystnego oddziaływania drogi. Pomiar należy wykonać od strony nawietrznej uwzględniając różę wiatrów. Powyższe pomiary wykonać przez akredytowane laboratorium,

2. W zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu w min. 3 przekrojach pomiarowych na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej w następujących lokalizacjach:

  1. strona lewa od km 0+480 do km 0+530;
  2. strona prawa od km 0+100 do km 0+550;
  3. strona prawa od km 0+700 do km 0+800.

W przypadku, gdy analiza porealizacyjna potwierdzi występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, należy przeanalizować możliwość zastosowania dodatkowych, niedostępnych w tej chwili środków przeciwhałasowych ograniczających negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z oceną ich skuteczności. Należy zapewnić wykonanie ww. pomiarów przez akredytowane laboratorium.

 

UZASADNIENIE

 

Pani Beata Kobylec – Szczęsny przedstawiciel firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina wnioskiem znak I.dz.39/BK/Aspekt/01/12 z dnia 18.01.2012 r. (19.01.2012 r. data wpływu wniosku, który został uzupełniony pismami: znak I.dz.49/BK/Aspekt/01/12 z dnia 19.01.2012 r. - data wpływu uzupełnienia 23.01.2012 r., znak I.dz.92/BK/Aspekt/02/12 z dnia 03.02.2012 r. – data wpływu uzupełnienia 06.02.2012 r.) zwróciła się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 621/2, 622/2 obręb Starówka oraz działkach nr 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 643, 644, 645, 646/12, 653 obręb Osada.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy przebudowa drogi publicznej nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Poprzez obwieszczenia organ zapewniał stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obwieszczenia wywieszano na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 09.02.2012 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-19/12 z dnia 23.02.2012 r. (01.03.2012 r. data wpływu) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, orzekając że po przeanalizowaniu akt sprawy zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy. Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem. Szczególnej uwadze poddać należy aspekt hałasu, w związku ze stwierdzeniem w karcie informacyjnej, iż prognozowane jest wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej, mimo zastosowania metod redukcji hałasu. Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ww. ustawy ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 09.02.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 27.02.2012 r. (data wpływu) wnioskodawca pismem znak I.dz.195/BKS/Aspekt/02/12 z dnia 24.02.2012 r. przesłał do tut. organu aneks nr 1 do Karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie klimatu akustycznego. Wnioskodawca stwierdził, iż po wykonaniu ponownej analizy akustycznej z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych oraz biorąc pod uwagę również aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia, wystarczające dla zapewnienia ochrony akustycznej terenów ochronnych będzie zastosowanie niższych ekranów akustycznych tj. o wys. 4,0 m po stronie prawej i 3,5 m po stronie lewej (zamiast odpowiednio 5,5 m oraz 4,5 m). Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 27.02.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, załączając aneks nr 1 do karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy wraz z uzupełnieniem, pismem znak ON.NS-72/2/1-23/12 z dnia 05.03.2012 r. (07.03.2012 r. data wpływu) stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względów sanitarnych i zdrowotnych. Z przedłożonych informacji wynika, iż przedsięwzięcie polegać ma na przebudowie tzw. Trasy Warszawskiej w Koninie, wraz z obiektami inżynierskimi, na odcinku rozpoczynającym się przed skrzyżowaniem ul. Warszawskiej z ul. Wojska Polskiego - do skrzyżowania z ul. Kolską. Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem. Szczególnej uwadze poddać należy aspekt hałasu, w związku ze stwierdzeniem w karcie informacyjnej, iż prognozowane jest wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej, mimo zastosowania metod redukcji hałasu. Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust l ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz, 1227, z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. l pkt 7 lit. a w/w ustawy).

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po przeanalizowaniu akt sprawy wraz z uzupełnieniem, postanowieniem znak WOO-II.4240.88.2012.KL z dnia 01.03.2012 r. (06.03.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku rozpoczynającym się około 200 m przed skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Kolską. Przedmiotowy odcinek ma długość około 1800 m. Trasa usytuowana jest w nasypie, którego wysokość osiąga maksymalnie 6 m. W ramach prac budowlanych planuje się m.in. wykonanie połączenia ulicy Osada z ulicą Szarych Szeregów, skrzyżowań i zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowie ulegną także istniejące obiekty mostowe znajdujące się w złym stanie technicznym. Na przedmiotowym odcinku droga posiada klasę techniczną GP o przekroju dwujezdniowym
 z dwoma pasami ruchu. W ramach badań w 2011 roku w ciągu ulicy Warszawskiej zanotowano średni dobowy ruch pojazdów w ilości 17353 pojazdów. W związku z zapisami art. 63 ust. l pkt 2 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w oparciu o zapisy karty informacyjnej ustalono, iż przedmiotowa droga przebiega przez teren ochrony ujęcia wody dla miasta Konin „Kurów”. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. l pkt 2 lit. e ww. ustawy ustalono, że droga jest zlokalizowana częściowo na obszarze Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Przedmiotowa droga przebiega w otoczeniu terenów mieszkaniowych. W zasięgu oddziaływania hałasu znajdują się tereny wymagające ochrony akustycznej, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. póz. 826). Zgodnie z zapisami karty informacyjnej w chwili obecnej droga na przedmiotowym odcinku jest źródłem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu są przekraczane zarówno w porze dnia jak i nocy. W zależności od odległości od drogi przekroczenia w porze nocy wynoszą nawet 13 dB. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego, jednak biorąc pod uwagę odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, akustyczne standardy jakości środowiska nie zostaną zachowane. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przed hałasem. Dokładna analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych pozwoli na określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, w myśl art. 63 ust. l pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jeżeli jego realizacja może naruszać standardy jakości środowiska. W przypadku braków skutecznych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających standardy jakości środowiska, rozważona powinna być konieczność wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150 ze zm.). W tym zakresie, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli wydanie decyzji uzależnione jest od utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ocenę oddziaływania na środowisko dla takiego przedsięwzięcia przeprowadza się obligatoryjnie. Oddziaływanie emisji z drogi będzie miało charakter ciągły i jest związane z emisją spalin wydzielanych przez silniki poruszających się po drodze pojazdów. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie jego wpływu na stan jakości powietrza zgodnie z zakresem nałożonym w niniejszym postanowieniu. Pozwoli to, po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji na zajęcie stanowiska czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza. Szczegółowa analiza warunków hydrologicznych, hydrogeologicznych i geologicznych przedstawionych w raporcie pozwoli stwierdzić czy zastosowane rozwiązania technologiczne w zakresie odwodnienia planowanej inwestycji zapewnią właściwą ochronę zasobów ilościowych i jakościowych środowiska gruntowo-wodnego. Raport
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazał, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza, gospodarką wodną i hydrogeologią oraz gospodarką odpadami.

            Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.03.2012 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożył obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). W postanowieniu Prezydenta Miasta Konina w całości uwzględnił zakresy raportu określone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

            Postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 28.03.2012 r. Prezydent Miasta Konina zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Pani Beata Kobylec – Szczęsny przedstawiciel firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno pismem znak I.dz.340/BKS/Aspekt/04/12 z dnia 12.04.2012 r. (13.04.2012 r. data wpływu) przekazała raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 16.04.2012 r. Prezydent Miasta Konina podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi.

            Zgodnie z art. 30 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 17.04.2012 r. poinformowano społeczeństwo
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wyznaczając sposób, miejsce i 21-dniowy termin tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 od dnia 19.04.2012 r. do dnia 10.05.2012 r. Uwagi i wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2 pok. 103 oraz na adres e-mail: mmalinska@konet.pl. Społeczeństwo poinformowano również, że zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz wywieszono w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

            Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 17.04.2012 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/5-8/12 z dnia 02.05.2012 r. (04.05.2012 r. data wpływu) zaopiniował warunki do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi pod względem higienicznym i zdrowotnym pozytywnie z zastrzeżeniami:

- skuteczność planowanych do realizacji ekranów akustycznych należy poddać weryfikacji poprzez wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie badań hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;

- należy przeprowadzić analizę porealizacyjną w zakresie oceny uciążliwości akustycznej, w razie wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej podjąć dalsze działania ograniczające negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, bądź ustanowić obszar ograniczonego użytkowania;

- inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisami szczególnymi, zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

            Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz w oparciu o art. 77 ust. 6 ww. ustawy Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 17.04.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-II.4242.23.2012.MB z dnia 06.06.2012 r. na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dot. analizy możliwych konfliktów społecznych, wyjaśnienia zagadnień z zakresu ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki wodno – ściekowej, hydrogeologii.

            Pismem znak I.dz.493/BKS/Aspekt/06/12 z dnia 19.06.2012 r. (22.06.2012 r. data wpływu do tut. urzędu) Pani Beata Kobylec – Szczęsny przedstawiła uzupełnienie do raportu, czyniąc zadość wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyjaśnienia do raportu wpłynęły po przeprowadzeniu udziału społeczeństwa
w postępowaniu.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 30 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 26.06.2012 r. poinformowano społeczeństwo o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z uzupełnioną przez wnioskodawcę dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wyznaczając sposób, miejsce i 21-dniowy termin tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 730 do 1530 od dnia 27.06.2012 r. do dnia 18.07.2012 r. Uwagi i wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2 pok. 103 oraz na adres e-mail: um_konin@konet.pl. Społeczeństwo poinformowano również, że zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz wywieszono w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

            Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Konin pismem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 26.06.2012 r. ponownie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając przesłane przez Panią Beatę Kobylec – Szczęsny wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/5-11/12 z dnia 10.07.2012 r. (12.07.2012 r. data wpływu) poinformował, że przedłożone wyjaśnienia i uzupełnienie nie wpłynęły na zmianę jego stanowiska, które zostało wyrażone w opinii znak ON.NS-72/2/5-8/12 z dnia 02.05.2012 r. Prezydent Miasta Konin, w sentencji decyzji, uwzględnił w całości opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

            Pismem znak I.dz.560/BKS/Aspekt/07/12 z dnia 17.07.2012 r. Pani Beata Kobylec-Szczęsny przesłała do wiadomości do tut. organu wyjaśnienie dot. przedmiotowego przedsięwzięcia dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nt. możliwości wykonania nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty za planowaną wycinkę drzew w związku
z realizacja inwestycji, jednocześnie informując że konkretna lokalizacja terenów pod nasadzenia zastępcze zostanie określona na późniejszym etapie, z uwagi na odległość w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz wyjaśniła, że po stronie wschodniej projektowany jest ciąg pieszo – rowerowy, którego realizacja wymusza zmianę granicy istniejącego pasa drogowego. Pismem znak I.dz.599/BKS/Aspekt/07/12 z dnia 31.07.2012 r. Pani Beata Kobylec-Szczęsny przesłała do wiadomości do tut. organu drugie wyjaśnienie dot. przedmiotowego przedsięwzięcia dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nt. propozycji wykonania pomiarów stężenia tlenków azotu w powietrzu w ramach analizy porealizacyjnej oraz informacje że posadowienie obiektów mostowych, w szczególności tych nowo projektowanych oraz przejście podziemne dla pieszych nie będzie stanowić szczelnej kurtyny dla migracji wód gruntowych. Powyższe wyjaśnienia tut. organ uznał za nie wnoszące nic znaczącego do zakresu realizacji całej inwestycji, dlatego odstąpiono od ponownego przeprowadzenia udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz ponownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

            Postanowieniem znak WOO-II.4242.23.2012.MB z dnia 10.08.2012 r. (13.08.2012 r. data wpływu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację planowanego przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia, które Prezydent Miasta Konin w całości orzekł w sentencji decyzji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie ul. Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku ok. 1,8 km. Przedmiotowa ulica posiada kategorię drogi krajowej. Przewidywany zakres prac obejmować będzie: wykonanie robót przygotowawczych; rozbiórkę warstw nawierzchni istniejącej drogi; usunięcie kolizji
z istniejącymi urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu; wykonanie robót ziemnych dla budowy korpusu drogowego oraz pozostałych elementów układu komunikacyjnego związanych z funkcjonowaniem drogi; wykonanie elementów odwodnienia; wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów; przebudowę konstrukcji obiektów mostowych; wykonanie ciągów pieszo-rowerowych; wykonanie ekranów akustycznych; obsianie powierzchni zielonych, skarp, nasypów i wykopów; wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego. Zaprojektowano następujące parametry techniczne drogi: klasa techniczna GP, kategoria ruchu KR6, prędkość projektowa 60 km/h, 2 jezdnie o szerokości 7,50 m każda, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m.

W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem będą wytwarzane odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Inwestor w raporcie opisał gospodarowanie odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Inwestor dopuszcza możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z późn. zm.). Aby zapewnić właściwą gospodarkę odpadami nałożono na inwestora obowiązek selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji odpadów, w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Ponadto, nałożono warunek odpowiedniego magazynowania odpadów niebezpiecznych. Miejsce magazynowania powinno być utwardzone, zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zobowiązał inwestora do przekazywania odpadów w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami co przyczyni się do minimalizacji ilości odpadów trafiających do unieszkodliwiania m.in. poprzez składowanie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zagospodarowywane masy ziemne nie powinny powodować przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi. Przy założeniu, że inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Analizowana trasa od km ok. 0+550 stanowi przeprawę przez rzekę Wartę, która z obu stron ograniczona jest wałami przeciwpowodziowymi, stanowiącymi zabezpieczenie dla starówki. Lewą stronę trasy stanowią porośnięte trawą zalewowe obszary miasta. Z analizy dokumentacji wynika, iż przedsięwzięcie częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wód podziemnych Konin - Kurów ustanowionej Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr OS.Ko-II-6210/18/99 z 15.10.1999r. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na którym głównym użytkowym poziomem wodonośnym, jest poziom kredowy, na którym bazują komunalne ujęcia wód podziemnych dla miasta Konin. W rejonie doliny Warty, poziom ten występuje płytko pod powierzchnią terenu, najczęściej na głębokościach nie przekraczających 10 m p.p.t. Razem z utworami czwartorzędowymi, stanowią one Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska oraz nr 151 Turek - Konin — Koło. Podczas przeprowadzonych badań geotechnicznych, stwierdzono wodę gruntową na głębokości od ok. 0,40 do 4,30 m p.p.t., przy czym w okresie wysokich stanów rzeki, teren jest podtapiany lub zalewany.

Przedmiotowa inwestycja tylko w części znajduje się w strefie szczególnego zagrożenia powodzią - jest to obszar w międzywalu rzeki Warty. Wały przeciwpowodziowe stanowią zabezpieczenie dla miasta Konina (w tym jego starej części) oraz dla samej drogi 92 (ul. Warszawskiej). Wysokość drogi ponad poziom terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego - tylko w rejonie projektowanego połączenia ulic Osady i Szarych Szeregów niweleta drogi podniesie się o ok. 1,6 m powyżej istniejącej niwelety. W obecnym stanie droga prowadzona jest na nasypie o wysokości ok. 6 m.

Przyjęty dla drogi przekrój uliczny stanowi wystarczające zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia wód. Bitumiczna nawierzchnia jezdni ograniczona wyniesionymi ponad jej powierzchnię betonowymi lub kamiennymi krawężnikami, stanowi szczelny układ zapobiegający przenikaniu wód opadowych ujętych z nawierzchni bezpośrednio do środowiska gruntowo-wodnego. Wobec powyższego, nie planuje się dodatkowego uszczelnienia bentomatą lub foliąPEHD korpusu drogi.

Dla obiektu inżynierskiego nad rzeką Wartą w ciągu nitki zachodniej prace związane z podporami będą polegały na remoncie i naprawie uszkodzeń. Dla obiektu inżynierskiego nad rzeką Wartą zlokalizowanych w ciągu nitki wschodniej prace związane z podporami będą polegały na: poszerzeniu korpusów podpór i fundamentów pod projektowany ciąg pieszo -rowerowy o ok. 3,6 m, wykonaniu posadowienia pod poszerzenia podpór w postaci pali wbijanych prefabrykowanych oraz grodzi stalowych i pali wierconych. Prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Warty będą wykonywane na podwieszonych rusztowaniach, wykonanych na potrzeby budowy platformach roboczych lub z poziomu np. barki. Analiza środowiska gruntowo-wodnego wykazała konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań technologicznych związanych z dogęszczeniem gruntów nienośnych - gruntów organicznych - w związku z ich niewystarczającymi parametrami geotechnicznymi. Zapewnione to będzie poprzez umieszczenie w gruncie pali wbijanych prefabrykowanych, jak również poprzez wykonanie pali, realizowanych metodą iniekcji strumieniowej. Działania te prowadzone będą do głębokości ok. 9 m p.p.t. Pale te nie będą stanowiły ciągłej szczelnej przesłony dla wód podziemnych, wobec czego nie przewiduje się znaczących zmian w środowisku gruntowo-wodnym.

Z uwagi na projektowany po wschodniej stronie ciąg pieszo-rowerowy, istniejący korpus w części będzie musiał zostać poszerzony. Wielkość robót ziemnych wyniesie ok. 47.000 m3 nasypu oraz ok. 14.000 m3 wykopu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonywanie nasypów i wykopów), zalegająca na powierzchni terenu gleba (humus) zostanie zebrana i zgromadzona w jednym miejscu. W ramach inwestycji nie jest przewidziana wymiana gruntów, z wyjątkiem typowego zdjęcia warstwy humusu. W związku z planowanym zajęciem terenów po poszerzony nasyp, zobowiązano inwestora do zminimalizowania ingerencji w środowisko poprzez wykorzystanie mas ziemnych powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości ponownie (np. do zagospodarowania na nasypy i tereny zielone), pod warunkiem, że nie przekraczają standardów jakości gleby i ziemi określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165 poz. 1359). W tym celu inwestor powinien warstwę urodzajną ziemi przechowywać w osobnym miejscu w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robót ziemnych.

W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy należy zadbać o właściwe zabezpieczenie placu budowy oraz miejsc postoju i obsługi maszyn budowlanych przed ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu i wód podziemnych poprzez właściwą organizację placu budowy oraz zastosowanie rozwiązań w myśl zasady przezorności. Pojazdy i urządzenia wykorzystywane na etapie budowy należy tankować poza terenem Inwestycji, oraz poza terenem strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konin. Przy lokalizacji zaplecza technicznego warstwa gleby zostanie usunięta i zdeponowana, tak, aby mogła zostać wykorzystana do późniejszej rekultywacji, a zaplecze budowy zostanie uszczelnione, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-glebowego. Po zakończeniu etapu realizacji inwestycji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. Miejsce czasowego gromadzenia mas ziemnych zlokalizowane będzie poza strefą pośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych oraz poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią (obszar międzywala rzeki Warty). Zaplecze budowy, magazyn odpadów oraz place postojowe dla maszyn i środków transportu należy zlokalizować poza obszarami podmokłymi i w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od cieków oraz poza strefą pośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych i strefą szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszarem międzywala rzeki Warty. Dodatkowo, place wraz z zapleczem budowy należy wyposażyć w środki chemiczne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu. Stosowany sprzęt budowlany powinien być sprawny technicznie i poddawany bieżącej kontroli stanu technicznego. Jednocześnie, place postojowe dla maszyn i środków transportu należy utwardzić drogowymi płytami betonowymi.

Magazynowanie materiałów i surowców budowlanych należy prowadzić poza strefą pośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych oraz poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią, jednakże w miarę możliwości materiały i surowce dowożone będą na miejsce na bieżąco.

Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Wyposażenie zaplecza budowy w przenośne kabiny sanitarne objęte serwisem podmiotów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi zapewni właściwe zagospodarowanie powstających na tym etapie nieczystości, wykluczające potencjalne ryzyko ich oddziaływania na środowisko wodne i gruntowo-wodne. Z uwagi na charakter inwestycji na żadnym z jej etapów nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego odprowadzane będą spadkami podłużnymi i poprzecznymi do wpustów zlokalizowanych po obu stronach jezdni. Dalej, projektowaną kanalizacją do kanalizacji istniejącej i rowów melioracyjnych. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana z rur PVC o łącznej długości 3670 mb, o średnicach kanałów od DZ 200 mm do DZ 500 mm i uzbrojona w studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicach od DN 1200 mm do DN 2000 mm. Ścieki z terenu przedmiotowej inwestycji będą odprowadzane: do istniejącej kanalizacji od km 0+000 do 0+800; do rowów, których zarządcą jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, od km 0+800 do 1+570 oraz od km 1+570 do kanalizacji projektowanej w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej, Kolskiej i Europejskiej. Inwestor powinien uzyskać pozwolenia zarządcy na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanałów: Kanał Główny i Powa Topiec.

Inwestor oświadczył, że prace prowadzone w ramach remontu mostu na Warcie nie wpłyną na kierunek i prędkość przepływu wody w rzece.

Odnosząc się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.), w raporcie wykazano, że ścieki spływające z przedmiotowego odcinka ul. Warszawskiej, przekroczą dopuszczalne wartości 100 mg/1 zawiesin ogólnych i 15 mg/1 węglowodorów ropopochodnych. W związku z tym konieczne jest zastosowanie urządzeń podczyszczających o odpowiednich parametrach. Miejska kanalizacja deszczowa, do której odprowadzane będą ścieki, wyposażona jest w zbiorczy separator na końcowym kolektorze. Natomiast dla poszczególnych odcinków odprowadzających wody do rowów przewidziano osadniki i separatory węglowodorów ropopochodnych o nominalnych przepływach: dla odcinka D4 - 30 dm3/s, dla odcinka D6 - 40 dm3/s, dla odcinka D7 -10 dm3/s.

W odniesieniu do art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko analiza dokumentacji wykazała, że projektowany układ komunikacyjny nie będzie stanowić przedsięwzięcia, mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry". Ścieki wytworzone przez pracowników budowy odprowadzane będą do przenośnych systemów sanitarnych, natomiast wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz rowów. Kanalizacja będzie wyposażona w urządzenia podczyszczające - osadniki i separatory, dzięki czemu stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w wodach odprowadzanych z terenu inwestycji, nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych.

Prowadzona w ww. sposób gospodarka wodno-ściekowa zapewni, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowo-wodne analizowanego obszaru. Zastosowanie rozwiązań przedstawionych w raporcie oraz uzupełnieniu, pozwoli na funkcjonowanie przedsięwzięcia w sposób nie stwarzający zagrożenia zarówno dla jakości wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

W raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zawarto obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw w samochodach poruszających się po ulicy Warszawskiej w Koninie. Analizę wykonano dla całego przebudowywanego odcinka drogi, dzieląc ją na mniejsze odcinki o jednorodnej emisji, związanej także ze zmianą natężenia ruchu dla eksploatacji w roku 2013 (zakładany rok oddania inwestycji do użytkowania) i roku 2023. Szerokość linii rozgraniczających drogę na przedmiotowym odcinku, z wyjątkiem skrzyżowań i węzłów, wynosi od 40 do 60 m. Analizie poddano wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza pod kątem emisji dziewięciu znaczących substancji: tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, benzenu, ołowiu oraz amoniaku.

Z przedstawionych obliczeń wynika, iż emisje związane z eksploatacją przedmiotowej drogi dla obu ocenianych wariantów i wszystkich analizowanych lat prognozy natężenia ruchu nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz.87) poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Na etapie prac budowlanych źródłem emisji substancji do powietrza będą roboty ziemne oraz procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawne w zakresie ochrony powietrza.

W celu weryfikacji zastosowanego do obliczeń modelu matematycznego rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, przyjętych w raporcie założeń oraz oceny rzeczywistego oddziaływania drogi na stan jakości powietrza, nałożono obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej. W ramach analizy należy przedstawić rozprzestrzenianie dwutlenku azotu w powietrzu w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu, na podstawie prowadzonego monitoringu natężenia ruchu. W celu weryfikacji obliczeń teoretycznych, zobowiązano Inwestora do wykonania pomiarów w stałych punktach pomiarowych dwa razy w ciągu roku od oddania przedsięwzięcia do użytkowania, w warunkach reprezentatywnych dla ekstremalnie niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia.

W raporcie ocenie poddano warunki akustyczne w otoczeniu przedmiotowej drogi dla stanu na rok 2013 oraz dla prognozowanego natężenia ruchu w roku 2023.

Jak podano w treści raportu prognozowane natężenie ruchu pojazdów określono na podstawie pomiarów natężenia ruchu pojazdów przeprowadzonych w listopadzie 2011 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB na lata 2013-2033.

W analizie uwzględniono zastosowanie na ul. Warszawskiej tzw. „cichej" nawierzchni oraz wybudowanie 2 ekranów akustycznych.

Przeprowadzona analiza akustyczna uwzględniająca projektowane środki przeciwhałasowe wykazała, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, mimo, iż przyczyni się do poprawy warunków akustycznych na terenach sąsiednich, to jednak nadal będzie powodować przekroczenia wartości normatywnych wskaźnika oceny hałasu na terenach podlegających ochronie przed hałasem. W treści raportu wskazano, iż nie ma możliwości zabezpieczenia wszystkich terenów poprzez zastosowanie ekranów akustycznych.

W związku z tym realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. W myśl art. 135 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), dla przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie i częściowej rozbudowie drogi krajowej nr 92. Zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jako budowę drogi należy rozumieć także jej odbudowę i rozbudowę, zatem zapisy art. 135 ust 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska mają tutaj zastosowanie.

Wobec powyższego nałożono na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznego oddziaływania inwestycji na środowisko. W ramach analizy porealizacyjnej, zobligowano Inwestora do wykonania kontrolnych pomiarów poziomu hałasu w min. 3 przekrojach pomiarowych zlokalizowanych na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej. Analiza porealizacyjna powinna zawierać także ocenę możliwości zastosowania niedostępnych w tej chwili środków przeciwhałasowych oraz ocenę ich skuteczności. Analiza pozwoli zweryfikować dokładność przeprowadzonych prognoz akustycznych na potrzeby raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić rzeczywistą wartość równoważnego poziomu dźwięku w środowisku po realizacji przedsięwzięcia, a także ocenić na podstawie rzeczywistych danych czy istnieją skuteczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które pozwolą na zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach zabudowy mieszkaniowej.

W przypadku, gdy analiza porealizacyjna potwierdzi, iż brak jest dostępnych środków przeciwhałasowych pozwalających dotrzymać akustyczne standardy jakości środowiska, Inwestor zobowiązany będzie, zgodnie z art. 135 ust. l ustawy Prawo ochrony środowiska podjąć kroki zmierzające do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Ponadto, w treści analizy porealizacyjnej powinny się znaleźć zapisy dotyczące ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009. W ramach inwestycji planuje się wycinkę 591 szt. drzew. W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono, aby drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki były siedliskiem gatunków chronionych. Jak wynika z informacji zawartych w dokumentacji do planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB300002 Dolina Środkowej Warty (Krameko 2008) na terenie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono występowania ptaków stanowiących przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Uwzględniając powyższe nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

W związku z tym, iż nie można wykluczyć występowania w przyszłych sezonach rozrodczych, na drzewach przeznaczonych do wycinki gniazd ptaków, wycinkę drzew nakazano przeprowadzić poza okresem trwającym od 15 marca do 15 lipca. Nakazano także zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami drzewa nieprzeznaczone do wycinki, które znajdują się w sąsiedztwie realizowanych robót, gdyż w wyniku realizowanych prac mogą ulec uszkodzeniu. Ze względu na wycinkę ok. 591 szt. drzew nakazano dokonać nasadzeń zastępczych w celu zminimalizowania negatywnego wpływu wycinki drzew i krzewów na środowisko przyrodnicze. Ponadto, drzewa przeznaczone do wycinki mogą stanowić miejsce występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów.
W związku z tym w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanej inwestycji na te gatunki nakazano wykonać przed wycinką drzew inwentaryzację przyrodniczą, a odnalezione gatunki chronione przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce, po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 56 ust. l i 2 oraz 4 ustawy o ochronie przyrody. Ze względu na ewentualne negatywne oddziaływanie placów budowy oraz składów materiałów na obszary Natura 2000, polegające na zajęciu terenu, nakazano lokalizować je poza ww. obszarami. W celu ograniczenia negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na roślinność występującą w sąsiedztwie przedmiotowej drogi nakazano maksymalnie ograniczyć szerokość pasa robót.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania przeprowadzona w ramach niniejszego postępowania wykazała, iż mimo zastosowania dostępnych środków przeciwhałasowych, eksploatacja przedsięwzięcia będzie naruszać akustyczne standardy jakości środowiska. W odniesieniu do pozostałych wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, realizacja przedsięwzięcia ni
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-09-14
Data udostępnienia: 2012-09-14 07:19:59
Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 07:19:59
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832325
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,