Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

08-11-2012 r.

 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że przed tutejszym organem toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 5 MW zalkalizowanej w Koninie przy ul. Sulańskiej na działce ewidencyjnej nr 126/46, obręb Maliniec.
 
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy BP21 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 140b, 87-100 Toruń, reprezentowaną przez ECO-PROJEKT,ul. Dąbrowskiego 291a, 60-406 Poznań z dnia 15.05.2012 r. (16.05.2012 r. data wpływu).
 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2012 r. o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej nr 14 w siedzibie budynku Impexmetal S.A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.
 
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w powyższej rozprawie. Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
 
Zgodnie z art. 94 § 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
 
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo udziału w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Prezydent jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie, które to uzgodnienia są w toku.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Konina bip.konin.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-11-08
Data udostępnienia: 2012-11-08 09:18:48
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-08 09:18:48
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295515
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,