Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

04-12-2012 r.

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

znak sprawy: OŚ.6220.14.2012

 

Rozprawa została przeprowadzona w dniu 23 listopada 2012 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej nr 14 w siedzibie budynku Impexmetal S.A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie.

Rozprawę przeprowadzono w związku z postępowaniem dotyczącym przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 5 MW zlokalizowanej w Koninie przy ul. Sulańskiej na działce ewidencyjnej nr 126/46, obręb Maliniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy BP21 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 140B, 87-100 Toruń (nowa siedziba firmy: ul. Wojska Polskiego 31B, 87-700 Aleksandrów Kujawski) reprezentowaną przez EKO-PROJEKT, ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań z dnia 15.05.2012r.

 

O terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy powiadomiono społeczeństwo oraz strony postępowania obwieszczeniem Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 listopada 2012 r. znak: OŚ. 6220.14.2012.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie,

– na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie,

– w miejscu realizacji inwestycji.

 

Uczestnicy rozprawy:

1. Pan Marek Waszkowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Konina

2. Pani Małgorzata Malińska – prowadząca rozprawę, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie

3. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie:

a) Pani Elżbieta Niewiadomska – główny specjalista

b) Pani Patrycja Woźniak - referent

4. Strony postępowania:

a) Przedstawiciele Inwestora:

- Justyna Depta – specjalista ds. projektów biogazowych firmy Biogaz Projekt RHC Sp. z o.o., Sp. k.

- Damian Woźniak – przedstawiciel firmy Biogaz Projekt RHC Sp. z o.o., Sp. k.

- Sławomir Preis  - Dyrektor Zarządzający firmy Biogaz Projekt RHC Sp. z o.o., Sp. k., Prezes Zarządu Spółki BP 21 Sp. z o.o., spółki celowej powołanej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,

- Dagmara Antkowiak – specjalista ds. gospodarki odpadami, przedstawiciel firmy Eko-Projekt Profesjonalne Doradztwo w Ochronie Środowiska,

- Marek Benedykciński – kierownik projektu i opiekun merytoryczny, przedstawiciel firmy Eko-Projekt Profesjonalne Doradztwo w Ochronie Środowiska,

- Arkadiusz Witowski – Prezes Zarządu Spółki Bio-Energetyka Sp. z o.o.

- dr inż. Krzysztof Pilarski – Instytut Inżynierii Biosystemów uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

b) przedstawiciel Impexmetal S.A.

5. Pozostali uczestnicy rozprawy według listy obecności.

 

Rozprawę administracyjną otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Konina, który przywitał uczestników rozprawy i przedstawił temat rozprawy oraz tok postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 5 MW zlokalizowanej w Koninie przy ul. Sulańskiej na działce ewidencyjnej nr 126/46, obręb Maliniec. Następnie głos zabrała prowadząca – Pani Małgorzata Malińska, która poinformowała o dotychczasowym postępowaniu administracyjnym. Dnia 16.05.2012r. firma Eko-Projekt złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Wydział Ochrony Środowiska w dniu 27.06.2012r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu. W dniu 19.07.2012r. firma Eko-Projekt przedłożyła raport oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 01.08.2012r. podano do publicznej wiadomości informację o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa, które było umieszczone na tablicy ogłoszeń, w miejscu planowanej inwestycji oraz na stronie BIP urzędu w dniach od 02.08-23.08.2012. W tym okresie wpłynęły protesty mieszkańców Malińca, Anielewa i Rudzicy. Obwieszczeniem z dnia 06.11.2012r. poinformowano o wyznaczeniu rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa na dzień 23 listopada 2012r. Do chwili obecnej trwa weryfikacja raportu, złożonego w dniu 19.07.2012r. polegająca na uzupełnieniu i wyjaśnieniach. Rozprawa z udziałem społeczeństwa została zorganizowana przez organ administracji samorządowej dobrowolnie, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie ma ona charakteru obligatoryjnego. Prowadząca podkreśliła, iż organ I instancji czuł się w obowiązku zorganizowania rozprawy, aby móc jak najbardziej wypełnić zapis art. 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a mianowicie podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto prowadząca poinformowała, iż protokół z rozprawy zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. Wskazała ponadto, że udział społeczeństwa ma na celu możliwość zgłaszania zapytań, wnoszenia uwag, zastrzeżeń przez wszystkich zainteresowanych wraz z udzielaniem na bieżąco odpowiedzi inwestora, pełnomocnika i pozostałych uczestników postępowania. Prowadząca zaprosiła osoby chętne do zabrania głosu o wpisywanie się na listę.

 

Ponadto poinformowała, że:

–każdemu uczestnikowi rozprawy przysługuje prawo zadawania pytań, wnoszenia uwag i zastrzeżeń, co należy zrobić za pośrednictwem prowadzącej rozprawę, z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska w celu zapisania danych zadającego pytanie i treści pytania do protokołu,

–gdy pytania nie będą miały istotnego znaczenia dla sprawy mogą być uchylone, a na żądanie pytającego, w protokole może być zamieszczona treść uchylonego pytania

–rozprawa nie rozstrzyga realizacji inwestycji, jest elementem postępowania administracyjnego i służy zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organami administracji publicznej i inwestorem, oraz wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko

–podpisy złożone na liście obecności traktowane będą jako podpisy pod protokołem

–uczestnikom rozprawy przysługuje prawo do wniesienia sprostowań, zmian lub uzupełnień co do treści protokołu

–przebieg rozprawy będzie zarejestrowany na dyktafonie celem precyzyjnego spisania do protokołu treści zadawanych pytań składanych wniosków i wyjaśnień

Ponadto prowadząca zaapelowała do zgromadzonych o zachowanie spokoju i niezakłócanie przebiegu rozprawy gdyż za niewłaściwe zachowanie uczestnik może być po uprzednim ostrzeżeniu wydalony z miejsca rozprawy lub ukarany karą grzywny.

 

Program rozprawy:

1.Multimedialna prezentacja projektowanej biogazowni (Biogaz Projekt RHC Sp. z o.o., Sp.k.).

2. Prezentacja multimedialna przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (Eko-Projekt Profesjonalne Doradztwo w Ochronie Środowiska).

3. Prezentacja istniejącej instalacji biogazowej (1,6 MW) w miejscowości Grzmiąca (Bio-Energetyka Sp. z o.o.).

4. Wystąpienie dr inż. Krzysztof Pilarski z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

5.Zapytania i uwagi zgłaszane przez uczestników rozprawy (otwarta dyskusja).

6.Odczytanie protokołu.

7.Zakończenie rozprawy.

 

Prowadząca udzieliła głosu przedstawicielowi inwestora firmy Biogaz Projekt RHC Sp. z o.o., Sp.k. Damianowi Woźniak, który dokonał prezentacji multimedialnej projektowanej biogazowni.

Następnie głos zabrał Pan Marek Benedykciński, który przedstawił przedmiotowe przedsięwzięcie pod względem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Istniejącą instalacje biogazową (1,6 MW) w miejscowości Grzmiąca zaprezentował Pan Arkadiusz Witowski. Powyższa instalacja jest biogazownią rolniczą, czyli napędzaną substratami pochodzenia rolniczego, które produkowane są przez producentów z najbliższej okolicy. Przedstawił również ogólne procesy technologiczne zachodzące na terenie przedmiotowej biogazowni oraz sens usytuowania biogazowni w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości (ok. 250 m od najbliższych zabudowań).  Bezpośrednia bliskość tej inwestycji umożliwia zasilanie ok. 40 % mieszkańców Grzmiącej oraz budynków użyteczności publicznej tanią energią cieplną ( koszt 1 GJ tańszy o ok. 30% od kosztu wytworzenia tej samej ilości energii z najtańszego źródła jakim jest miał węglowy). Prelegent zapewniał również o bezpieczeństwie użytkowanej biogazowni, którego gwarancją są wysokie normy budowlane dokonane w trakcie realizacji inwestycji oraz dbałość i nadzór nad procesami technologicznymi w czasie jej eksploatacji. Zapewnił również, że w interesie inwestora jest zapewnienie szczelności instalacji, gdyż w przypadku wydobywania się odorów z instalacji wydobywa się metan, czyli wyprodukowane przez biogazownię paliwo, co w konsekwencji powoduje straty inwestora. Dlatego obawy o nieprzyjemne zapachy wydostające się z instalacji w czasie procesów technologicznych są bezpodstawne. Podał również przykłady korzyści dla lokalnej społeczności płynące z zaangażowania rolników w produkcję biomasy oraz wykorzystywania darmowego, wysokojakościowego nawozu, czyli masy pofermentacyjnej na polach.

Jako ostatni głos zabrał Pan dr inż. Krzysztof Pilarski z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uzupełniając idee funkcjonowania biogazowni o wykorzystanie pulpy fermentacyjnej jako nawozu.

 

Prowadząca Pani Małgorzata Malińska otworzyła dyskusję prosząc o zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń przez osoby zapisane na liście.

 

Pyt.: Pan Jerzy Wiśniewski

1.Czemu szukacie miejsca lokalizacji na terenie miejskim, gdzie substraty do produkcji biogazu będą przywożone ze wsi? Czy opłacalnym jest budowanie biogazowni w terenie odległym od miejsca produkcji substratów?

2.Jaka jest pewność, granica odoru wydzielającego się z tych substratów w cyklu produkcyjnym? Jak określić wielkość odoru?

Odp.: Pani Justyna Depta

Ad. 1. Wybieramy miejsca dogodne pod względem czynnika ekonomicznego. Konin jest dogodną lokalizacją, nawet biorąc pod uwagę koszty dowozu. Posiadamy listy intencyjne i umowy na dostawę z dwoma dużymi firmami opiekującymi się rolnikami, gwarantujący dostawę w 100% kiszonki z kukurydzy oraz listy intencyjne z ościennymi mleczarniami na dostawę serwatki oraz listy intencyjne z innymi wspierającymi firmami np. przedsiębiorstwami owocowo-warzywnymi. Bez względu na transport (50-70 km) jest to opłacalne ze względu na istnienie odbiorcy ciepła. Rozpoznanie lokalizacji biogazowni i rynku surowców rozpoczęło się około 2 lata temu. Szukaliśmy odbiorcy energii, wyprodukowanego ciepła. Lokalny operator sieci cieplnej nie był zainteresowany, mimo, ze cena była konkurencyjna.

Ad. 2. Biogaz zaczyna się od momentu samego produktu, gdy instalacja jest nieszczelna ponosimy straty. Z ekonomicznego punktu widzenia nie możemy sobie pozwolić na utratę biogazu, dlatego zbiorniki fermentacyjne przykrywamy dodatkowymi membranami, podwyższa to koszty, ale daje dodatkowy dochód. Nie ma czegoś takiego jak rozszczelnienie. Ewentualny ubytek biogazu ulega samozapłonowi.

 

Pyt.: Pan Czesław Smorowski

Ile stanowisk pracy będzie w tym zakładzie?

Na pozostałe moje pytania, odpowiedź została udzielona wcześniej.

Odp.: Pan Sławomir Preis

Będzie zatrudnionych na stałe 5 osób.

 

Pyt.: Pani Hanna Maciejewska

Kiedy wydane zostaną uwarunkowania środowiskowe? Nikt nas o tym nie poinformował.

Odp.: Pani Małgorzata Malińska

Nie ma obowiązku informowania społeczeństwa do momentu wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest momentem informowania społeczeństwa, co zostało dokonane 1 sierpnia 2012r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie, umieszczono na stronie BIP oraz w miejscu lokalizacji inwestycji. Decyzja środowiskowa i uwarunkowania nie są ustalone, sprawa jest w toku.

Pani Hanna Maciejewska wyraziła opinię, że mieszkańcy Malińca nie zgadzają się na budowę biogazowni ze względu na uciążliwość zapachową.

 

Pyt.: Pani Wolska Lidia

Czy jest biogazownia na ul. Brunatnej?

Odp.: Pan Zastępca Prezydenta

Jeszcze nie istnieje.

Pani Justyna Depta: Biogazownia ma powstać niedaleko, która ma wydaną decyzję środowiskową. Z tego co wiem, to ta biogazownia nie ma pozwolenia na budowę.

Pyt.: Pani Lidia Wolska: A biomasa składowana w elektrowni?

Odp.: Pani Małgorzata Malińska: Stosowanie biomasy w elektrowni jako paliwa jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Unii Europejskiej.

Pyt.: Pani Lidia Wolska: Jak będzie wyglądał dojazd pojazdów od strony wschodniej? Czy most w Anielewie wytrzyma? A ulica Przemysłowa, jakie tam jest natężenie?

Odp.: Pan Sławomir Preis: Transport od strony wschodniej będzie od Lichenia, Ślesina, transportem do 15t. Natężenie ruchu na ul. Przemysłowej jest tak duże, że nasz transport nie wpłynie na jego zwiększenie.

Pyt.: Pani Lidia Wolska : Rozbudujmy infrastrukturę, zróbmy drogi, a dopiero sprowadźmy inwestorów do Konina.

Odp.: Pan Sławomir Preis: Dodatkową korzyścią z planowanej inwestycji byłyby wpływy z podatków w wysokości 1,5 mln, które mogą być przeznaczone na rozbudowę infrastruktury.

Pyt.: Pani Lidia Wolska: Skąd będą przywożone substraty do produkcji biogazu, z jakich województw?

Odp.: Pan Sławomir Preis: Z woj. Wielkopolskiego z odległości ok. 50 km

Pyt.: Pani  Lidia Wolska Czy brana była inna lokalizacja tej biogazowni?

Odp.: Pan Sławomir Preis Ta lokalizacja wydaje się nam trafna, że względu na okoliczne liczne pola, rolników chętnych do współpracy. Nie mamy wpływu na inne inwestycje w tej okolicy. Chcemy zrobić coś co będzie ładnie wyglądało i nie szkodziło środowisku.

Pyt.: Pani Lidia Wolska Pytanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Konina: Ile jeszcze Maliniec wytrzyma? Pan Prezydent wie, że będzie tutaj spalarnia, jedna biogazownia i czy warto drugą budować?

Odp.: Pan Zastępca Prezydenta Miasta: Główny interes miasta to jest budowa drogi nr 25 i tam też są protesty, bo mieszkańcy nie chcą tam tej drogi. Ale to jest kluczowe zadanie dla miasta, przesunięcie terenów inwestycyjnych. I to zmienia również sytuacje komunikacyjną tutaj.

 

Pyt.: Pan Krzysztof Marciniec (producent drobiu)

1.Czy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek protestów zakładacie państwo zmianę lokalizacji?

2. W jaki sposób chcecie zabezpieczyć mieszkańców i zwierzęta, przyrodę w przypadku ptasiej grypy i innych chorób? Kto będzie odszkodowanie płacił?

3. Ile jest dzielnic w Koninie, w których planuje się takie inwestycje?

4. Czy ta inwestycja jest brana kompleksowo wraz z innymi decyzjami środowiskowymi jaka będzie łączna ilość pyłów, ile tirów będzie jeździć?

5.Czy w związku z likwidacją strefy planuje się ponowną strefę ochroną dla mieszkańców? Huta płaciła odszkodowania, jeżeli nastąpi awaria biogazowni czy będą odszkodowania?

6.Czy jeżeli miasto będzie chciało utworzyć agroturystykę około 200 m od inwestycji, to czy dostanie pozwolenie stosowne?

7.Czy przewidują wywłaszczenie działek? (uchylone)

Prowadząca uchyliła 3 ostatnie pytanie, ze względu na brak związku z biogazownią.

Odp.: Pan Sławomir Preis: Jeżeli w Koninie nie będziemy mogli się sytuować przy Impexmetalu, to jej w Koninie nie pobudujemy. Mamy inne lokalizacje swojej inwestycji.

Pan dr inż. Krzysztof Pilarski: Transport będzie hermetyczny przez firmy zewnętrzne, posiadające wymagane prawem pozwolenia. Przewożone w wozach szczelnych, żeby nie było zapachów.

Pan Sławomir Preis: Nie będzie odpadów z mięsa, poubojowych, tego nie przewidujemy. Mamy spisane wszystkie substraty, których będziemy używać.

 

Pyt.: Pan Maciejewski:

Czy macie testy na promieniotwórczość? Czy wykorzystywana będzie gnojowica jako substrat? W jaki sposób będziecie magazynowali serwatkę, gnojowicę i odpady kurze? Gdzie są czujniki siarkowodorowe? proponuję umieścić takie czujniki siarkowodorowe blisko zabudowań, żeby mieszkańcy mieli kontrolę.

Odp.: Pan Sławomir Preis: W tej instalacji nie będziemy używać gnojowicy.

Pan dr inż. Krzysztof Pilarski Nie ma promieniotwórczości.  Wszystkie związki i elementy produkowane w biogazowniach mają atesty.

Pan Maciejewski: Proszę o dostarczenie atestów.

 

Pani Justyna Depta: Lista substratów jest stała i niezmienna dołączona do akt postępowania, gdzie 90% stanowi kiszonka kukurydzy, pozostałe substraty stanowią dodatki.

 

Pyt.: Pan Jarosław Sidor

Skąd były dane? Czy robił pan również obliczenia na środowisko w związku z Elektrownią Konin, przyszłą spalarnią i pobliskim wysypiskiem?

Odp.: Pan Marek Benedykciński: Dane dostaliśmy od projektantów technologii. Nie robiliśmy kumulacji zanieczyszczeń, są to inne oddziaływania. Te inwestycje są nieporównywalne technicznie i technologicznie. Nie ma obowiązku w raporcie środowiskowym uwzględniania źródeł emisji dookoła. Można zaproponować monitoring pomiaru stężeń substancji. Tylko kto miałby za to zapłacić?

Pyt.: Pan Jarosław Sidor: Czy będziecie odprowadzali podatki? Nie wierzę w to. Panie Prezydencie miasto przez najbliższe 10 lat nie będzie miało zysków z tej inwestycji, a tylko same problemy.

Odp.: Pan Sławomir Preis: A na jakiej podstawie Pan tak sądzi?

Pyt.: Pan Jarosław Sidor: Na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 19 września 2007 roku o wsparciu w sprawie udzielenia przez miasto Konin pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Odp.: Pan Sławomir Preis: W ramach rekompensaty zwolnień podatkowych możemy cos dla Miasta zrobić.

Pyt.: Pan Jarosław Sidor: Transport? Skierowałem pismo do WIOŚ o udostępnienie danych o ilości pojazdów, natężenie ruchu i daty wykonywania badania. Stąd natężenie ruchu na ul. Przemysłowej  - 1228 samochodów na godz. za rok 2007, co dało hałas – 69,5 dB. Czy był monitoring dróg na terenie Konina? Jak to będzie wyglądało dalej? Nie wierzę, że transport będzie szczelny.

Poza tym Pan Sidor stwierdził, że według niego zagrożenie pochodzić też będzie z transportu biomasy do elektrowni, odpadów do spalarni i osadów z oczyszczalni. Poinformował o przepisach z Prawa Ochrony Środowiska dotyczących przestrzegania i monitorowania przez zarządzającego drogą norm hałasu.

Odp.: Pan Arkadiusz Witowski: Zwolnienia z podatków są wprowadzane, aby przyciągnąć inwestorów.

Pyt.: Pan Jarosław Sidor: 50-60 mln zainwestowane – koszt wybudowania 1 MW wynosi 3,5-4 mln euro, przy tej biogazowni koszt powinien być ok. 80 mln zł.

Odp.: Pan Sławomir Preis: Te kwoty są w sytuacji kiedy firma niemiecka stawia biogazownie, ok. 30% to ich zarobek. Mogę przedstawić dokładne ceny.

Pyt.: Pan Jarosław Sidor: Dlaczego chcecie ją wybudować w mieście? Co z tym transportem? Jak most w Anielewie? Jakimi drogami? Będziecie jeździć - ul. Przemysłową? Czemu nie wybudujecie biogazowni w Kleczewie, gdzie substrat byłby na miejscu. Ta dzielnica jest od wielu lat obciążona różnymi inwestycjami przemysłowymi. Most może się zawalić, nie wytrzyma takiego natężenia ruchu. Ja jestem przeciwny budowie biogazowni w Malińcu. Za dużo tu takich inwestycji. Panie Prezydencie wreszcie coś się ruszyło w inwestycjach, a nie robimy nic w kierunku odciążenia ul. Przemysłowej.

Ponadto pan Sidor przedstawił wątpliwości co do poboru wody, odprowadzania ścieków.

Nie posiada informacji czy Impexmetal ma odpowiednią sieć wodociągową, a przekonany jest, że nie ma kanalizacji sanitarnej, która odprowadza ścieki do miasta.

Odp.: Pan Sławomir Preis: Transport – ul. Przemysłowa jest zakorkowana i mamy tego świadomość, my dokładamy 1-2 samochody na godzinę, więc nie wiem o czym tu mówimy. 

 

Pani Barbara Szymańska – wycofała się z pytania

Pyt.:  Pan Szymański Henryk – mieszkaniec Malińca

Czy nasze spotkanie ma wpływ na realizację inwestycji?

Odp.: Pan Zastępca Prezydenta: Spotkanie jest elementem procedury.

Pani Małgorzata Malińska: Cały czas zbieramy opinie Sanepidu, RDOŚ-u i to spotkanie służy także ocenie wpływu inwestycji na środowisko.

Pyt.: Pan Szymański Henryk: My przez okres 5 lat jako mieszkańcy nie mamy korzyści z biogazowni, abstrahując, że nie będzie żadnych wyziewów, to oprócz hałasu nie mamy żadnego zysku.

Czy my jako mieszkańcy dostaniemy odpis protokołu?

Odp.: Pani Małgorzata Malińska: Będzie umieszczony na stronie BIP urzędu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Pyt.: Pan Wioletta Michalska

Czy zostanie uwzględniona kwestia wpływu inwestycji na spadek wartości nieruchomości?

Odp.: Pani Justyna Depta: Nie uwzględnia się wpływu inwestycji na spadek wartości nieruchomości w raporcie oddziaływania na środowisko.

Pan Sławomir Preis: Nie zmieni się wpływ, ponieważ te działki są przy terenie przemysłowym.

 

Pyt.: Pani Halina Marciniak

Złożyła wniosek, żeby na piśmie przedstawić stanowisko.

Odp.: Pani Małgorzata Malińska: Nie ma takiego obowiązku, nie jesteście państwo stroną postępowania.

Pyt.: Pani Halina Marciniak: Czy można zmienić plan zagospodarowania na nieuciążliwy?

Odp.: Pani Małgorzata Malińska: Tak, myślę że zawsze można zmienić. Inwestor może wystąpić i uzasadnić.

Zastępca Prezydenta powiedział, że jest to skomplikowana i długotrwała procedura.

 

Pyt.: Pan Szymański Ryszard

Czy zamiast transportu kołowego rozważano transport szynowy?

Odp.: Pan Sławomir Preis

Był rozważany, ale na tym etapie chcieliśmy pozostać przy transporcie kołowym – łatwiejszym dla nas. Ktoś jest właścicielem kolei, ktoś inny taboru i nie jest to łatwe do rozwiązania. Mówimy o zielonej masie z odległości 30km, której nie da się przewozić transportem kolejowym.

 

Pyt.: Pan Zdzisław Golis: Czy jest możliwość zorganizowania transportu mieszkańców do już istniejącej biogazowni i pokazania jej mieszkańcom?

Odp.: Pan Sławomir Preis: Tak

Mieszkańcy (głosy z sali) nie wyrazili chęci wyjazdu w celu obejrzenia istniejącej biogazowi.

 

Pyt.:  Pan Jarosław Sidor Co macie zamiar zrobić z transportem?

Odp.: Pan Sławomir Preis Jeżeli miasto narzuci na nas obowiązek zrobienia czegoś to rozważymy to, jeżeli państwo dadzą propozycję też ją  rozważymy. Nie chcemy być państwa wrogiem.

 

Pyt.: Pan Golis Zdzisław: Czy rozważaliście własny transport, własne zaplecze transportowe?

Odp.: Pani Justyna Depta: Chcemy zaangażować firmy lokalne, aby dać im możliwość zarobku.

Pan Zdzisław Golis podał przykład zakładu ZUO Sp. z o.o., które zrezygnowało z transportu zewnętrznego na korzyść własnego, co okazało się opłacalne.

Pan Sławomir Preis: Jeżeli będzie takie zobowiązanie do posiadania własnego specjalistycznego transportu substratów o największej uciążliwości zapachowej (serwatka, pomiot kurzy, odpady owocowo-warzywne) to jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów.

 

Pyt.: Pan Błażej Broniszewski My jako mieszkańcy tej części miasta, jakie mamy możliwości zablokowania tej inwestycji?

Pan Jarosław Sidor: Jeżeli pan wyjdzie, to ja wyjdę z panem na ulicę. Oczekuje odpowiedzi ze strony Pana Prezydenta Marka Waszkowiaka w tym temacie, jeżeli nie to będę domagał się interpelacji od Pana Prezydenta Józefa Nowickiego.

Pan Błażej Broniszewski stwierdził, że protesty były i będą, należy liczyć się z tym.

 

Pyt.: Pan Marek Cieślak: Co inwestor mógłby zrobić dla mieszkańców os. Maliniec? Co zyskać? Do jakiej kwoty? Potrzeba świetlicy, czy jesteście w ramach tej inwestycji w stanie ją wybudować. Czy przepisy prawa nakładają na inwestycje monitoring online ?

Mieszkańcy (głosy z sali): nie zgodzili się na budowę świetlicy.

Odp.: Pan Sławomir Preis: Możemy rozważyć budowę świetlicy, może postawić słupy ogłoszeniowe.

Mieszkańcy (głosy z sali): nie chcą biogazowni w Malińcu, a proponują zlokalizowanie biogazowi w Gosławicach po byłej cukrowni.

Odp.: Pan Marek Benedykciński: Jeżeli chodzi o monitoring to można wpisać w decyzję środowiskową obowiązek pomiarowy, raz na rok, na dwa lata, można narzucić częstotliwość badania hałasu, kontrole WIOŚ, pomiary mogą być przeprowadzane przez jednostki niezależne, to wszystko może być umieszczone w decyzji środowiskowej do przedstawienia mieszkańcom.

Pyt.: Pan Jarosław Sidor: Kontrola musi być zapowiedziana?

Odp.: Pan Marek Benedykciński: Są dwa rodzaje sytuacji, jest kontrola tzw. zapowiedziana, a drugie to są kontrole interwencyjne np. na zgłoszenie mieszkańców, że coś się pali, huczy i wtedy przyjeżdża WIOŚ nie musi zapowiadać się, może wejść na teren bez zgody i wtedy dokonuje pomiarów.

 

Pan Jarosław Sidor: Musimy inwestować w biogazownie, ale nie w przypadku, gdzie substrat musi być dowożony.

 

Pyt.: Pan Marcin Sypniewski: Czy istnieje możliwość zamknięcia takiej instalacji, jeżeli nie spełnia kryteriów?

Odp.: Pani Justyna Depta: Oczywiście, że tak, były takie przypadki – Liszkowo.

 

Pani Lidia Wolska: Jakie my mamy korzyści: żadnych. Wszystko ma huta, elektrownia. A jakie straty? Hałas, obciążenie samochodami, smród, spadek wartości gruntów – Anielew, Maliniec, Rudzica. Huta chciała nas wywłaszczyć. Nie ma nic oprócz przemysłu. My prosimy o korzyści dla nas, a nie przemysł, postawmy na ochronę środowiska, a nie na zysk.

 

Pan Sidor Jan: Inwestor zakłada, że będzie miał zyski i rentowność. Na ile lat zakładacie, że inwestycja ta wam się spłaci, a co się stanie gdy inwestycja nie wypali?

Co z podatkami? Myślałem, że to zakład z 50 osobami  powstanie, a nie 5. Może na terenie Gosławic po cukrowni? Odciąży to Maliniec, o ile mają powstać kolejne zakłady to trzeba postąpić jak z hutą, wysiedlić i dać ludziom spokój. Nie można na Maliniec więcej! Trzeba wziąć pod uwagę mieszkańców. Wszystkie inwestycje zmieniają nazwy na czas, żeby nie płacić podatków. Chcemy pomóc w inwestycji, ale przy zachowaniu równowagi środowiska i wymagań mieszkańców.

 

Pan Zastępca Prezydenta: zwolnienie podatkowe jest formą deminizmu, biogazownia nie miałaby interesu. To spotkanie jest normalną rozprawą administracyjną w związku z prowadzonym postępowaniem i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy pojawią się odpowiednie dokumenty w określonym czasie i miejscu procedury administracyjnej. Nikt mnie nie namówi, żebym publicznie powiedział tutaj czy jestem za czy przeciw, ponieważ reprezentuje urząd jako administrację. Dziś muszą paść Państwa słowa i opinie, Państwa uwagi, odpowiedzi inwestorów. Protokół umieszczony będzie na stronie urzędu, ogólnie dostępny. Będzie podjęty kolejny krok w tej procedurze.

 

Wszystkie zgłoszone w toku rozprawy uwagi i pytania zostały zamieszczone w protokole.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Lista obecności stron postępowania obecnych na rozprawie administracyjnej w dniu 23.11.2012 r.

Zał. Nr 2 – Lista obecności uczestników obecnych na rozprawie administracyjnej w dniu 23.11.2012 r. nie będących stronami postępowania administracyjnego.

Zał. Nr 3 – Lista obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koninie

Zał. Nr 4 – Lista obecności chcących zabrać głos w dyskusji

 

 

 

Zatwierdzam:

Małgorzata Malińska

 

Protokół sporządziły:

Elżbieta Niewiadomska

Patrycja Woźniak

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-12-04
Data udostępnienia: 2012-12-04 13:11:02
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-04 13:11:02
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301319
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,