Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-12-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji, zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 20.12.2012 r. wraz z załącznikiem, których treść podaje się poniżej:

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

DECYZJA NR 13

 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Sobieraja przedstawiciela firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, znak L.dz.794/RS/Aspekt/10/12 z dnia 25.10.2012 r. (26.10.2012 r. data wpływu) oraz znak L.dz.845/RS/Aspekt/11/12 z dnia 14.11.2012 r. (16.11.2012 r. data wpływu)

 

ORZEKAM

 

            Zmienić Decyzję NR 9 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.09.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi polegającą na dopisaniu w punkcie:

I. Określam 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia następujących numerów działek: 619/2, 620/7, 683/3 obręb Starówka, 227/4, 642/4, 642/5, 642/12, 646/13, 646/15 obręb Osada.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Radosław Sobieraj przedstawiciel firmy ASPEKT Sp. z o.o. ul. Chopina 96 43-600 Jaworzno, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, wnioskiem znak L.dz.794/RS/Aspekt/10/12 z dnia 25.10.2012 r. (26.10.2012 r. data wpływu) oraz znak L.dz.845/RS/Aspekt/11/12 z dnia 14.11.2012 r. (16.11.2012 r. data wpływu) zwrócił się do tut. organu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.09.2012 r., dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi na działkach nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 619/2, 620/7, 621/2, 622/2, 683/3 obręb Starówka oraz działkach nr 227/4, 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 642/4, 642/5, 642/12, 643, 644, 645, 646/12, 646/13, 646/15, 653 obręb Osada.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) przepisy działu V – Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 a także działu VI – Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

Przebudowa drogi publicznej nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy.

            Planowana inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Poprzez obwieszczenia organ zapewniał stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obwieszczenia wywieszano na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

            Zmiana przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi polega na dopisaniu w pkt. „I. Określam 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:” następujących numerów ewidencyjnych działek: 619/2, 683/3, 620/7 obręb Starówka oraz 227/4, 642/4, 642/5, 642/12, 646/13, 646/15 obręb Osada.

            Działki nr 619/2, 683/3, 620/7 obręb Starówka oraz działki 227/4, 646/13, 646/15 obręb Osada nie zostały wymienione we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie zostały ujęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w części określającej lokalizację przedsięwzięcia (pkt „3.1 Lokalizacja przedsięwzięcia”), natomiast zostały ujęte w Tabeli 1 w punkcie „2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia” raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Działki te były więc objęte procedurą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W celu usunięcia rozbieżności wystąpiono o zmianę przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając wszystkie pominięte działki.

            Natomiast działki nr 642/4, 642/5, 642/12 obręb Osada w Koninie zostały ujęte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części pn. „Działki ościenne/sąsiadujące” w Tabeli 8 zasadniczej Karty informacyjnej oraz w części pn. „Działki ościenne/sąsiadujące” w Tabeli 1 Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po uzgodnieniach i warunkach jakie inwestor otrzymał już po złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach okazało się, że działki te muszą być uwzględnione jako teren inwestycji ze względu na konieczność budowy wylotów kanalizacji deszczowej. Wody wprowadzane do rowów poprzez niniejsze wyloty zostaną podczyszczone i spełnione zostaną warunki czystości narzucone odrębnymi przepisami (m.in. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz.U.2009.27.169).

            Wprowadzone zmiany nie zwiększają zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 16.11.2012 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-105/12 z dnia 29.11.2012 r. (30.11.2012 r. data wpływu) mając na uwadze zakres zmian uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 16.11.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-II.4240.715.2012.KL z dnia 04.12.2012 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter zmian związanych z realizacja przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z ich realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę zmian oraz niewielki zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, a także lokalizację przedsięwzięcia w terenie mocno zmienionym antropogenicznie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Warszawskiej wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych poprzez projektowane wyloty kanalizacyjne. Wyloty kanalizacyjne projektuje się wykonać z umocnieniem dna i skarpy rowu melioracyjnego na odcinku 2 m powyżej wylotu i 3 m poniżej. Dno zostanie umocnione narzutem kamiennym, skarpy płytami ażurowymi. Na opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do rowów zostaną podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 ze zm.).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uznać, iż wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia jest niewielka. Ze względu na technologię przedsięwzięcia, w trakcie eksploatacji nie będzie dochodzić do emisji hałasu do środowiska oraz zanieczyszczeń do powietrza. W związku z powyższym, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy stwierdzono, iż w fazie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem emisji i nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań pochodzących z projektowanej kanalizacji z innymi oddziaływaniami.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Postanowieniem znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 04.12.2012 r. Prezydent Miasta Konina orzekł o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezydenta Miasta Konina pismem znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 05.12.2012 r. zawiadomił poprzez obwieszczenie strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi. W obwieszczeniu wskazano miejsce, czas, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań a także ostateczny termin zapoznania się z materiałami w przedmiotowej sprawie - do dnia 19.12.2012 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 13 znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 20.12.2012 r.

 

            Charakterystyka przedsięwzięcia: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi”.

 

            Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi obejmować będzie działki nr 52/2, 67/2, 89/2, 90, 91, 93/3, 93/4, 94/2, 619/1, 619/2, 620/7, 621/2, 622/2, 683/3 obręb Starówka oraz działki nr 227/4, 227/7, 227/8, 229/1, 230/5, 233, 234, 235, 241, 248, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/4, 637, 638/1, 638/3, 641/1, 641/3, 642/1, 642/4, 642/5, 642/12, 643, 644, 645, 646/12, 646/13, 646/15, 653 obręb Osada. Planowane przedsięwzięcie, o długości ok. 1800 m, znajduje się w południowej części miasta Konin w ciągu drogi krajowej nr 92.

            Przewidywany zakres prac obejmować będzie:

- wykonanie robót przygotowawczych, obejmujących: wycinkę zadrzewienia wchodzącego w kolizję z inwestycją, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, oczyszczenie terenu,

- rozbiórkę warstw nawierzchni istniejącej drogi,

- usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu,

- wykonanie robót ziemnych dla budowy korpusu drogowego oraz pozostałych elementów układu komunikacyjnego związanych z funkcjonowaniem drogi (skrzyżowania, drogi dojazdowe, zjazdy),

- wykonanie elementów odwodnienia: kanalizacja deszczowa, przepusty drogowe,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi krajowej, konstrukcji połączenia ul. Osady z ul. Szarych Szeregów, skrzyżowań, zjazdów. Do wykonania warstw konstrukcyjnych przewiduje się wykorzystać następujące materiały: mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa naturalne łamane, grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi, elementy betonowe (ciąg pieszo-rowerowy, chodniki).

- remont konstrukcji obiektów mostowych,

- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych,

- wykonanie ekranów akustycznych,

- obsianie (z humusowaniem) powierzchni zielonych, skarp nasypów i wykopów,

- wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego.

            Dla wszystkich obiektów mostowych wymagane jest wykonanie przebudowy części przejazdowej obiektu, polegającej na dostosowaniu jej parametrów i wyposażenia do zgodności z aktualnymi przepisami. Wymagane jest również wykonanie remontu ustroju nośnego i podpór, które są zdegradowane na skutek długotrwałego działania wody.

 

 

            Obiekt mostowy nr 10 (nad ul. Wiejską / Powale) oraz nr 14 (nad ul. Wał Maksymiliana Tarejwy)

Projektuje się rozbiórkę ustroju nośnego z całym wyposażeniem i wykonanie nowego ustroju nośnego z belek prefabrykowanych. Istniejące podpory zostaną wyremontowane. Zabudowie podlegać będzie całość nowego wyposażenia tj. nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, izolacja, dylatacje.

            Obiekt mostowy nr 12 nad rzeką Warta

Projektuje się rozbiórkę wyposażenia części przejazdowej, rozkucie górnej powierzchni istniejącej płyty pomostu i wykonanie betonu wyrównawczego z poszerzeniem wsporników podchodnikowych. Istniejące podpory zostaną wyremontowane. Zabudowie podlegać będzie całość nowego wyposażenia tj. nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, izolacja, dylatacje.

            Obiekt mostowy nr 13 nad rzeką Warta

Projektuje się rozbiórkę płyty pomostu wraz z całym wyposażeniem i wykonanie dodatkowego dźwigara kratowego w celu poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego i budowy nowej płyty pomostu. Ze względu na projektowany ciąg pieszo-rowerowy uwzględniono również poszerzenie istniejących podpór. Zabudowie podlega całość nowego wyposażenia tj. nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, izolacja, dylatacje.

            Obiekt mostowy nr 11 (nad ul. Wiejską / Powale) oraz 15 (nad ul. Wał Maksymiliana Tarejwy)

Projektuje się rozbiórkę ustroju nośnego z całym wyposażeniem i wykonanie nowego ustroju nośnego z belek prefabrykowanych. Ze względu na projektowany ciąg pieszo-rowerowy projektuje się poszerzenie istniejących podpór. Zabudowie podlega całość nowego wyposażenia tj. nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, izolacja, dylatacje.

            Ponadto oprócz konieczności przebudowy i remontu ww. istniejących obiektów projektuje się nowe obiekty:

- przejście dla pieszych w km 0+920 DK 92

Projektuje się przejście podziemne bezkolizyjne dla pieszych i rowerzystów pod Trasą Warszawską, łączące projektowany ciąg pieszo – rowerowy po stronie wschodniej drogi z ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Wał Maksymiliana Tarejwy. Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji zamkniętej skrzynkowej żelbetowej o świetle poziomym 6,0 m i pionowym 2,5 m.

- bezkolizyjne przeprowadzenie ul. Osada – Szarych Szeregów pod DK 92 w km 1+250

Projektuje się oddzielne obiekty pod każdą jezdnię DK 92 oraz kładkę pod ciąg pieszo – rowerowy. Będą to obiekty jednoprzęsłowe o konstrukcji nośnej płytowej zespolonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan NG18.

            Ustroje nośne wszystkich obiektów oparte będą poprzez łożyska na wspólnych zdylatowanych poprzecznie przyczółkach. Z uwagi na usytuowanie projektowanego przełożenia ulic Osada – Szarych Szeregów w łuku poziomym z poszerzeniem i chcąc uniknąć zwiększania rozpiętości obiektu, zdecydowano się na usytuowanie przyczółków po łuku drogi. Rozpiętość teoretyczna wynosi ok. 17,5m.

            Inwestycja w części drogowej obejmuje:

- zmianę przekroju drogowego na przekrój uliczny,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniej jezdni z połączeniem z Bulwarem Nadwarciańskim,

- wykonanie połączenia ciągu pieszo-rowerowego z ul. Wał Księdza Maksymiliana Tarejwy za pomocą tunelu pod ul. Warszawską,

- wykonanie przejazdu pod ul. Warszawską, który ma za zadanie przeprowadzić połączenie ul. Osady z ul. Szarych Szeregów.

Ulica Warszawska na przedmiotowym odcinku posiada klasę techniczną Gp, przekrój drogi – 2x2 oraz szerokość jezdni 6,5 do 10 m (2x3,25 m lub 2x3,5 z poboczami utwardzonymi) i przebiega na kierunku północny - zachód, południowy - wschód. Cała ulica Warszawska w zamierzeniu projektowym ma uzyskać przekrój uliczny z zasadniczym przekrojem 2x2 (2 pasy ruchu o szerokości 3,5 na każdą jezdnię).

W zakres wszystkich prac wchodzi dodatkowo budowa: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego dla urządzeń infrastruktury oraz przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

            Podczas projektowania niwelety kierowano się zasadą minimalizacji robót ziemnych przy zachowaniu parametrów technicznych drogi klasy Gp dla prędkości projektowej Vp=60 km/h, a także zapewnieniem komfortu podróżowania. Zaprojektowana niweleta spełnia wymogi warunków technicznych oraz wytycznych projektowania dróg klasy Gp.

Ze względu na przekroczenie istniejącego cieku przez ul. Warszawską w km ok. 1+380, konieczne jest zaprojektowanie przedłużenia istniejącego przepustu.

            Parametry techniczne przebudowywanej drogi o długości ok. 1,8 km:

Kategoria - droga krajowa

Kategoria ruchu - KR6

Klasa techniczna - GP

Prędkość projektowa - 60 km/h

Prędkość miarodajna - 70 km/h

Szerokość jezdni (2 jezdnie) - 7,50 m każda (2x3,5 m + 0.5 m opaska pod el. odwodnienia),

za wyj. jezdni zachodniej w km ok. 1+270 do 1+790 (w tym zakresie przewidziano przekrój o szer. ok. 9m)

Pasy zieleni - pas zieleni między wschodnią jezdnią a projektowanym ciągiem pieszo – rowerowym (min. 2,0 m - z wyj. obiektów inż.; z przeznaczeniem m.in. pod bariery drogowe)

Opaski - 2 x 0,5 m

Pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%

Ciąg pieszo-rowerowy - 3,0 m

Pochylenie poprzeczne ciągu - 2% w kierunku jezdni

Skarpy wykopu/nasypu - spadek od 1:1,5 do 1:2

            Konstrukcję nawierzchni projektuję się jako bitumiczną (dla jezdni głównej oraz zjazdów). Grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych dostosowana będzie do kategorii ruchu – KR6, która wyznaczona została na bazie ruchu prognozowanego.

            W zakresie odwodnienia przewiduje się zbieranie wód opadowych z nawierzchni drogowej poprzez istniejące oraz nowo projektowane wpusty uliczne. Zebrane z powierzchni drogi wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane ciągiem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podział zlewni – powierzchni odwadnianych naturalnie wyznacza rzeka Warta. Ciąg kanalizacyjny po jej północnym brzegu będzie formowany w kolektor zbiorczy zakończony separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych, podczyszczającym ścieki deszczowe z powierzchni jezdnych do parametrów typowych ścieków deszczowych możliwych do odprowadzenia do kanalizacji miejskiej. Podobnie będzie wyglądać realizacja ciągu kanalizacji deszczowej po południowej stronie Warty gdzie projektowany kolektor kanalizacji deszczowej przed włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej również będzie wyposażony w separator koalescencyjny substancji ropopochodnych. Projektowany ciąg kanalizacji deszczowej przewiduje się realizować przy użyciu dopuszczonych do powszechnego użytku rur kanalizacyjnych kielichowych. Projektuje się studzienki kanalizacyjne o średnicy DN1200 - DN2000mm z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W5), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. Studnie przykryć zabudowane będą włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN – w chodnikach i na terenach zielonych,

- klasy D400 kN – w parkingach i jezdniach.

Włazy kanalizacyjne będą posadowione zlicowane z poziomem ulic i chodników, w trawnikach właz będzie posadowiony min. 8 cm powyżej terenu. Przejścia przez ściany studni rewizyjnych zostaną wykonane w rurze ochronnej, a przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową wypełniona będzie sznurem białym i doszczelniona kitem na pokoście lnianym lub pianką PU.

            Prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, zgodnie z projektem budowlanym przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego lub ręcznie w miejscach, gdzie będzie to wymagane lub uwarunkowane występowaniem kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Stronami postępowania administracyjnego są właściciele działek w Koninie nr:

- 52/1, 52/2, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/2, 66/4, 67/1, 67/2, 68, 70/1, 70/3, 70/4, 71, 72/1, 72/2, 73, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 89/1, 89/2, 90, 91, 92/3, 92/4, 92/7, 92/9, 93/3, 93/4, 93/6, 94/1, 94/2, 619/1, 619/2, 620/1, 620/3, 620/5, 620/6, 620/7, 621/2, 622/2, 623/7, 623/13, 623/15, 624/3, 624/4, 625/1, 625/3, 625/4, 626/1, 683/1, 683/2, 683/3, 904, 914, 1033/1, 1033/2, obręb Starówka

- 96, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 228, 229/1, 229/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 231, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 241, 242/2, 248, 251, 252, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/2, 256/3, 256/4, 257, 258/1, 258/2, 632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 633/1, 633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 634/1, 634/3, 634/4,634/5, 634/6, 635/1, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 636/1, 636/3, 636/4, 636/5, 636/6, 637, 638/1, 638/3, 638/4, 639, 640/1, 640/2, 640/5, 641/1, 641/3, 641/4, 641/5, 641/6, 642/1, 642/4, 642/5, 642/7, 642/8, 642/9, 642/10, 642/11, 642/12, 643, 644, 645, 646/4, 646/5, 646/6, 646/7, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 646/12, 646/13, 646/14, 646/15, 647/1, 647/2, 647/3, 647/5, 647/6, 653, obręb Osada.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-12-21
Data udostępnienia: 2012-12-24 07:15:21
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-24 07:15:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295578
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,